Malý koledníček/Ejhle, naše chasa

Údaje o textu
Titulek: Ejhle, naše chasa
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 17–18.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Ejhle, naše chasa
běží ze salaša
𝄆 k Ježíškovi malému,
Kristu Pánu krásnému; 𝄇
ve zpěvu děkují,
Jemu se klanějí,
a se všemi tvorami,
skalami a horami
plesají.

Jděme a pospěšme,
též se Mu klanějme,
𝄆 On v městečku Betlémě
leží v prostičkém chlévě 𝄇
v jesličkách na seně,
jsou při něm andělé;
Josef pěstoun Ježíše
kolébá jej tam tiše,
Ježíše.

K nohoum mu padněme,
dary obětujme,
𝄆 Jemu libě zpívejme,
ať se mu zalíbíme; 𝄇
křesťané upřímní,
znejme dobrodiní.
Že pro nás na zem sstoupil,
by nás všechny vykoupil
v trpění.

Přistupme my k Pánu
nám teď zrozenému,
𝄆 neb On jest milostný Pán,
oči své obrátil k nám, 𝄇
naučí nás znáti
všech hříchů se káti;
neb jestli my s Ním zemřem,
tož také s Ním obživnem
k radosti.

Drahé jezulátko,
roztomilé děťátko,
𝄆 zrozené Jsi v chudobě,
trpíš vše dobrovolně, 𝄇
to pro nás, pro hřích náš,
bys vysvobodil nás;
Ty znáš srdce každého,
jak zlého tak dobrého,
všechněch nás.

Ó, milý Ježíšku,
podej nám ručičku;
𝄆 popřej nám Tě kolébat,
vesele prozpěvovat; 𝄇
Ježíšku rozmilý,
smiluj se nad námi;
naplň nás svou milostí,
uveď nás do radosti,
buď s námi.

Ó, Panno Maria,
slavná matko milá,
𝄆 popřej nám své děťátko,
spanilé nemluvňátko, 𝄇
objati, líbati,
chovati, zahřáti,
potom s Ním přebývati
a s Ním se radovati,
Jej ctíti.

V těch chladných jesličkách,
obvinut v plenčičkách,
𝄆 musí trpěti zimu
Ježíš pro naši vinu, 𝄇
ó velká láska k nám,
kterou prokázal nám,
že přijal člověčenství
sám ve své osobnosti
Kristus Pán.

Matka, čistá Panna,
jest Maria sama;
𝄆 my jsme byli ztraceni
pro vše své provinění, 𝄇
kdyby nám nebyla
Maria zrodila
Boha spolu člověka,
tato nebeská matka,
Ježíška.

Ó, Ježíšku s nebe,
my prosíme Tebe;
𝄆 když budem umírati,
rač nebe otevříti; 𝄇
obrať své oči k nám,
jako milostný Pán;
dejž, abychom s Tebou mohli
v tom přislíbeném ráji
přebývat!

Zdrávas buď, Královno,
Krista Pána Matko,
𝄆 plná milosrdenství,
též i dobrotivosti, 𝄇
uslyš nás, pomni nás,
stůj při nás každý čas;
prosiž synáčka svého,
Ježíška rozmilého,
vždy za nás!

Všichni svatí proste,
nám k tomu pomozte,
𝄆 bychom s Vámi bydleli,
věčně se radovali; 𝄇
to sobě žádáme,
společně přejeme,
řkouce: Amen, náš Pane,
že se to jistě stane,
doufáme.