Malý koledníček/Chtíc, aby spal

Údaje o textu
Titulek: Chtíc, aby spal
Autor: Adam Václav Michna z Otradovic
Zdroj: Pazdírek, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 42–43.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70
Související: Chtíc, aby spal
Dílo ve Wikipedii: Chtíc, aby spal

<<
 \relative f' {
 \key as \major
 \time 3/4
 \repeat unfold 2 <<
  {\voiceOne es4 f g as2 as4 bes2 bes4 c2 r4 des c bes as2 r4}
  \new Voice \relative c' {\voiceTwo c4 des des c2 as'4 as f g as2 r4 f es des c2 r4}
 >>
 <<
  {\voiceOne
  c c bes c2 bes4 c-. as2-- bes2 r4 as4 g f es2 r4
  c' c bes c2 bes4 c^. as2^- bes2 r4 des4 c bes as2 r4
  }
  \new Voice \relative as' {\voiceTwo
  as as g as2 g4 es c( f) g2 r4 c, bes as g2 r4
  as' as g as2 g4 es c( f) g2 r4 f es des c2 r4
  }
 >>
 \bar "|."
 }
>>
\addlyrics {
 \set stanza = #"1. "
 Chtíc, a -- by spal, tak zpí -- va -- la sy -- náč -- ko -- vi
 Ma -- tka jenž po -- no -- co -- va -- la, mi -- lá -- čko -- vi:
 „Ny -- nej, roz -- koš -- né dě -- ťá -- tko, Sy -- nu Bo -- ží,
 Ny -- nej, ny -- nej, ne -- mluv -- ňá -- tko, svě -- ta zbo -- ží.“
}
 1. „Tobě jsem lůžko ustlala, — Spasiteli! — Tvory k tvé chvále svolala, — Stvořiteli! Nynej kráso a koruno — svrchovaná, — nynej, milující ceno — zaslíbená!“
 2. „Nynej, ta jest Matky žádost, — holubičko! — Nynej, všech andělů radost, — má perličko! — Slávy, chvály vždy nabudeš — od matičky, — když se vyspíš, jísti budeš — med včeličky.“
 3. „Ó fialo, ó lilium, ó růže má! — Nynej, vonné konvalium, zahrádko má! — Ó loutno má, labudí má, — můj slavíčku! — Nynej, líbezná harfo má, — můj věnečku!“
 4. „Na dobrou noc dej hubičku, nynej, dítě; — kolébat bude matička, — nynej tiše! — Spi, miláčku! Umlkněte — andělové, — se mnou k Bohu přiklekněte, — národové!“