Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Tě Pane z celého srdce

Údaje o textu
Titulek: Tě Pane z celého srdce (Ž 9)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 d1 d2 d a'1 c b2 b a1 \divisio
 c b a g2 e f1 g a \divisio
 a c2 c d1 a c2 c b1 a \divisio
 r2 e f1 a g2 e f g e1 d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Tě Pa -- ne z_ce -- lé -- ho srd -- ce
sla -- vi -- ti chci vždy bez kon -- ce
a pře -- div -- ná dí -- la tvé mo -- ci,
o -- hla -- šo -- va -- ti dnem, i no -- cí.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Tě Pane z celého srdce
slaviti chci vždy bez konce

a předivná díla tvé moci,
ohlašovati dnem, i nocí.

Jáť se v tobě radovati
budu, vždy i plesati
o jménu tvé vyvýšenosti
chci zpívati se vší vděčností:

Proto že si sám mocí svou
zahnal preč moc nepřátelskou,
hrozněť sou padli a zhynuli,
hned jakž zůřivou tvář tvou shlédli.

Nebs mne ráčil ochrániti,
o mou při se zasaditi,
tu aby vyvedl a rozsoudil,
na trůn svůj protož se usadil.

Národs pohanský zmordoval,
bezbožných nic nešanoval
napořád všecky si podvrátil
i jméno jejich v nic obrátil.

Bůh jest všeho světa zprávce,
on též i všech lidí soudce,
a to podlé vší spravedlnosti,
v níž věčný jest bez proměnnosti.

A tak pevné útočiště
jest chudých na každém místě,
zvláště v čas zármutku těžkého,
kdož jen žádá pomoc jeho.

Všickni kdož jej v tom tak znají,
naději svou v něm skládají:
on jich též v bídách nenechává,
jim své lásky užíti dává.

A protož zpívejte Pánu,
jenž má svůj být na Sionu,
a po okršlku světa všecho
divné hlásejte skutky jeho.

Onť krve věrného svého
vyhledává sám každého,
jen kdož ho důvěrně vzývají,
v zapomenutí nebývají.