Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Pánu všickni prozpěvujte

Údaje o textu
Titulek: Pánu všickni prozpěvujte (Ž 100)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative a {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key e \phrygian
 \time 2/2
 a1 b g2 c b a1 g2 a1 \divisio
 e a2 g a1 c c2 b c1 \divisio
 c d e a,2 b c1 a g \divisio
 g a2 c g1 a g2 f e\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
PÁ -- nu všic -- kni pro -- zpě -- vuj -- te
kdež -- ko -- li kte -- ří by -- dlí -- te;
vstup -- tež před něj s_dů -- věr -- no -- stí
služ -- te mu stá -- le s_ra -- do -- stí.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Pánu všickni prozpěvujte
kdežkoli kteří bydlíte;
vstuptež před něj s důvěrností
služte mu stále s radostí.

Znejte, žeť on jest sám Bůh náš
ne my sebe, on stvořil nás
a že my sme zvoleného
ovce pastvy lidu jeho

Protož to rozvažujíce
do bran jeho vcházejíce
oslavujte v síňcích jeho
jej k sobě tak laskavého:

Chválu s srdečnou vděčností
dadouc jeho velebnosti
jeho jméno vyvyšujte
chvalte, ctěte, vyznávejte.

Neb vší dobroty jest plný
od věkův v ní neproměnný
jest, i věčná pravda jeho
nikdy nemejlí žádného.