Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Nechciť přestávati

Údaje o textu
Titulek: Nechciť přestávati (Ž 34)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative f' {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key f \lydian
 \time 2/2
 f1 a2 g a1 b c \divisio
 c c2 c e d c1 b a \divisio
 d b2 a g b1 a g2 a1 \divisio
 c a2 f b1 g f \divisio
 g a2 g f f f1 \divisio
 a g2 a b1 c c2 b c1 \divisio
 c e2 e d1 c b2 a g1 \divisio
 b a2 g1 f e2 f\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
NE -- chciť pře -- stá -- va -- ti, i v_čas za -- rmou -- ce -- ní své -- ho
svý -- mi ú -- sty nej -- vyš -- ší -- ho
vždy o -- sla -- vo -- va -- ti.
Pá -- nem brž má du -- še
ště -- dře bu -- de se chlu -- bi -- ti
sly -- šíc chu -- dí, bu -- dou mí -- ti
své z_to -- ho roz -- ko -- še.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

Nechciť přestávati, i v čas zarmoucení svého

svými ústy nejvyššího
vždy oslavovati.
Pánem brž má duše
štědře bude se chlubiti
slyšíc chudí, budou míti
své z toho rozkoše.

Ej nuž prozpěvujte
mnou vzbuzeni jsouc k radosti
Páně jméno s ochotností
se mnou vyvyšujte:
Pánť se mne nezhostil,
ale v bídách když sem volal,
hned mi se laskavě ozval,
hrůz nepřátel zprostil.

Všem kdož patří k němu,
světlo předivné vychází,
hanba, stud jich nezaráží
k vůli nižádnému.
Chudý jsa v soužení
Pána hned jakž věrně vzývá,
vyslyšení rychle mívá
i všech bíd zproštění.

I svatí Andělé
pobožných střehou s pilností
všeliké jich těžkosti
v nic obrací cele.
Zkuste jen a zvíte,
hodný jak jest Pán v dobrotě,
kdož v něm douffá v zdejší psotě,
že šťastné jest dítě.

Služtež vždy s milostí
Pánu všickni svatí jeho,
tak nedostatku každého
zniknete trpkosti.
Lvice hlad trpívá,
potravy často nemaje,
věrný pak v Pána douffaje,
vším dobrým oplývá.