Den přeslavný jest k nám přišel

Údaje o textu
Titulek: Den přeslavný jest k nám přišel
Podtitulek: Písně o narození Pána Krista
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. S. 125.
manuscriptorium.com.
Vydáno: 1693
Licence: PD old 140
Související:

\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "C.I." \relative g {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c4"
 \key d \minor
 \time 2/2
 \partial 2 {r4 g} bes bes a a bes2 c d r4 g, bes bes a a bes bes c c d4. d8 c4 c bes bes a a d c2 bes4 a2 g_\fermata
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
 Den pře -- sla -- vný jest k_nám při -- šel,
 v_němž má bý -- ti ka -- ždý ve -- sel,
 ra -- důj -- me se, ve -- sel -- me se, v_tom -- to na -- ro -- ze -- ní.
 }
\new Staff = "B.C."
\context Staff = "B.C." \relative g {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "mensural-f"
 \key d \minor
 \time 2/2
 \partial 2 {r4 g} g g d d g2 f bes, r4 g g g d' d g g f f bes,4. bes8 f'4 f g c, d d bes f'2 g4 d2 g,_\fermata
 }
>>

Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

Dítě se nám narodilo,
proroctví se naplnilo,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

Izaiáš prorokoval,
anjel Gabriel zvěstoval,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

Že se narodilo dítě,
v Betlémě v tom malém městě,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

V hospodě místa nemělo,
mezi hovady leželo,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

Maria povíjíc hbá,
radující se kolébá,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

Kdo slyšel divy takové,
že přišli tři králové,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

Od východu slunce k němu,
darující dary jemu,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).

V tomto Božím narození,
radůj se všecko stvoření,
radůjme se,
veselme se,
v tomto narození (aneb: v tomto novém roce).