Dějiny práva na území republiky československé/Předmluva

Předmluva.

Spis tento jest míněn jako učebnice pro posluchače právnické fakulty. Tím jest dán také celkový ráz spisu. Z toho důvodu pokládal jsem za záhodné přičiniti místy obšírnější výklady a pro snazší porozumění věci výklad jednou podaný tu a tam na příslušných místech i doplniti.

Ve svých výkladech přihlédám podrobněji ku dnešním t. zv. historickým zemím. k Lužicím a k t. zv. Pruskému Slezsku jen povšechněji.

Spis jest rozdělen na dvě knihy: Dějiny právních pramenů a Dějiny státního vývoje a státního zřízení. Při dělení látky na období přidržel jsem se v knize prvé dělení až dosud obvyklého. Ve druhé knize však (Dějiny státního vývoje a státního zřízení) zavedl jsem dělení úplně nové, a to podle tří druhů samostatnosti: politické, státní a správní. Nové dělení toto jest odůvodněno jednak v tomto spisu, jednak i v mém článku: „K periodisaci a k povšechné charakteristice Dějin práva na území republiky československé“ uveřejněném ve Vědecké Ročence právnické fakulty Masarykovy university v Brně, ročník XII. (1935).

Korekturu laskavě provedl p. doc. dr. Rudolf Wierer, začež jemu vyslovuji svůj srdečný dík.

V Brně v březnu 1935.

Spisovatel.