Bible kralická (1918)/Kolossenským

Kapitola 1. Editovat

1 Pavel apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a Timoteus,
2 Těm, kteříž jsou v Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3 Díky činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se,
4 Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši, a o lásce ke všechněm svatým,
5 Pro naději složenou vám v nebesích, o níž jste prvé slyšeli v slovu pravdy, [to jest] evangelium.
6 Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken svět, a ovoce nese, jako i u vás od toho dne, v kterémž jste slyšeli, a poznali milost Boží v pravdě,
7 Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,
8 Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.
9 Protož i my, od toho dne, jakž jsme [to] uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní,
10 Abyste chodili hodně Pánu ke vší [jeho] líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží,
11 Všelikou mocí zmocněni jsouce, podlé síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,
12 Díky činíce Otci, kterýž hodné nás učinil účastnosti losu svatých v světle,
13 Kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého,
14 V němž máme vykoupení skrze krev jeho, [totiž] odpuštění hříchů,
15 Kterýž jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.
16 Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.
17 A on jest přede vším, a všecko jím stojí.
18 A onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek [a] prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel,
19 Poněvadž se zalíbilo [Otci], aby v něm všecka plnost přebývala,
20 A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, [pravím], buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi.
21 Ano i vás, někdy odcizené a nepřátely v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil,
22 Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a nepoškvrněné, a bez úhony před oblíčejem svým,
23 Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehož já Pavel učiněn jsem služebník.
24 Kterýž nyní raduji se z utrpení svých pro vás, a doplňuji ostatky ssoužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž jest církev,
25 Jejíž učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,
26 [To] tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.
27 Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest Kristus v vás, ta naděje slávy,
28 Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka, a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši.
29 O čež i pracuji, bojuje podlé té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně mocně.

Kapitola 2. Editovat

1 Chciť zajisté, abyste věděli, jakou nesnáz mám o vás, a o ty, kteříž jsou v Laodicii, a kteřížkoli neviděli tváři mé podlé těla,
2 Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku poznání tajemství Boha i Otce i Krista,
3 V němž jsou skryti všickni pokladové moudrosti a známosti.
4 A totoť pravím, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.
5 Nebo ačkoli vzdálen jsem tělem, však duchem s vámi jsem, raduje se, a vida řád váš, a utvrzení té víry vaší v Krista.
6 Protož jakž jste přijali Krista Ježíše Pána, [tak] v něm choďte,
7 Vkořenění a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků činěním.
8 Hleďtež, aťby vás někdo neobloupil moudrostí světa, a marným zklamáním, [uče] podlé ustanovení lidských, podlé živlů světa, a ne podlé Krista.
9 Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně.
10 A v něm jste doplněni, kterýž jest hlava všeho knížatstva i mocnosti,
11 V němž i obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše tělo hříchů skrze obřezání Kristovo,
12 Pohřbeni jsouce s ním skrze křest, skrze nějž i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze víru, kteráž jest mocné dílo Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých.
13 Ano i vás, mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu s ním obživil, odpustiv vám všecky hříchy,
14 [A] smazav proti nám ten zápis [záležející] v ustanoveních, kterýž byl odporný nám. I vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži;
15 [A] obloupiv knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, triumf slaviv nad nimi skrze něj.
16 Protož žádný vás nesuď pro pokrm, aneb pro nápoj, aneb z strany svátku, neb novuměsíce, aneb sobot.
17 Kteréžto jsou stín věcí budoucích, ale [pravda] tělo [jest] Kristovo.
18 Nižádný vás nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, se vydávaje, [a] marně se nadýmaje smyslem těla svého,
19 A nedrže se hlavy, od níž všecko tělo po kloubích a svazích vzdělané a spojené roste Božím zrůstem.
20 Jestliže tedy zemřeli jste s Kristem živlům světa, proč, jako byste živi byli světu, těmi ceremoniemi dáte se obtěžovati,
21 ([Když se říká]: Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej?
22 Kteréžto všecky věci samým užíváním jich kazí se,) podlé přikázaní a učení lidských.
23 Kteréžto věci mají sic tvárnost moudrosti, v způsobu té nábožnosti, a v pokoře pošmourné, i v neodpuštění tělu, [a však] nejsou v žádné platnosti, [toliko] k nasycení těla.

Kapitola 3. Editovat

1 Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí.
2 O svrchní věci pečujte, ne o zemské.
3 Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Bohu.
4 Když se [pak] ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě.
5 Protož mrtvěte oudy své zemské, smilstvo, nečistotu, chlipnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení.
6 Pro kteréž věci přichází hněv Boží na syny zpurné.
7 V kterýchž i vy někdy chodili jste, když jste živi byli v nich.
8 Ale nyní složtež i vy všecko to, hněv, prchlivost, zlobivost, zlořečení, [i] mrzkomluvnost z úst svých.
9 Nelžete jedni na druhé, když jste svlékli [s sebe] starého člověka s skutky jeho,
10 A oblékli toho nového, obnovujícího se k známosti, podlé obrazu toho, kterýž jej stvořil,
11 Kdežto není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, cizozemec a Scýta, služebník a svobodný, ale všecko a ve všech Kristus.
12 Protož oblectež se jako vyvolení Boží, svatí, a milí, v střeva milosrdenství, v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, krotkost, trpělivost,
13 Snášejíce jeden druhého, a odpouštějíce sobě vespolek, měl-li by kdo proti komu žalobu. Jako i Kristus odpustil vám, tak i vy.
14 Nadto pak nade všecko [v] lásku, kteráž jest svazek dokonalosti.
15 A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni.
16 Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí, učíce a napomínajíce sebe vespolek žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci svém Pánu.
17 A všecko, cožkoli činíte v slovu neb v skutku, všecko [čiňte] ve jménu Pána Ježíše, díky činíce Bohu a Otci skrze něho.
18 Ženy poddány buďte mužům svým tak, jakž sluší, v Pánu.
19 Muži milujte ženy [své], a nemějte se přísně k nim.
20 Dítky poslouchejte rodičů ve všem; nebo to jest dobře libé Pánu.
21 Otcové nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.
22 Služebníci poslušni buďte ve všem pánů tělesných, ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se usilují lidem líbiti, ale v sprostnosti srdce, bojíce se Boha.
23 A všecko, což byste koli činili, z [té] duše čiňte, jako Pánu, a ne lidem,
24 Vědouce, že ode Pána vzíti máte odplatu dědictví; nebo Pánu Kristu sloužíte.
25 Kdož by pak nepravost páchal, odměnu své nepravosti vezme. A neníť přijímání osob [u Boha].

Kapitola 4. Editovat

1 Páni spravedlivě a slušně s služebníky nakládejte, vědouce, že i vy Pána máte v nebesích.
2 Na modlitbě buďte ustaviční, bdíce v tom s díků činěním,
3 Modléce se spolu i za nás, aby Bůh otevřel nám dvéře slova, k mluvení o tajemství Kristovu, pro něž i v vězení jsem,
4 Abych je zjevoval, tak jakž mi náleží mluviti.
5 Choďtež v moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas kupujíce.
6 Řeč vaše vždycky [budiž] příjemná, ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti.
7 O věcech mých o všech oznámí vám Tychikus, bratr milý, a věrný slouha, a spoluslužebník v Pánu.
8 Kteréhož jsem poslal k vám pro to samo, aby zvěděl, co se děje u vás, a potěšil srdcí vašich,
9 S Onezimem, věrným a milým bratrem, kterýž jest tam od vás. [Tiť] vám všecko oznámí, co [se děje] u nás.
10 Pozdravuje vás Aristarchus, spoluvězeň můj, a Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil; přišel-li by k vám, přijmětež jej;)
11 A Jezus, kterýž slove Justus, kteříž jsou Židé. Ti toliko [jsou] pomocníci [moji] v království Božím, kteříž byli mé potěšení.
12 Pozdravuje vás Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží.
13 Nebo svědectví jemu vydávám, žeť vás velmi horlivě miluje, a též i ty, kteříž [jsou] v Laodicii, i kteříž [jsou] v Hierapoli.
14 Pozdravuje vás Lukáš lékař milý a Démas.
15 Pozdravte bratří Laodicenských, i Nymfy, i té církve, kteráž jest v domě jeho.
16 A když bude přečten u vás tento list, spravtež to, ať jest i v Laodicenském zboru čten; a ten, kterýž jest psán z Laodicie, i vy také přečtěte.
17 A rcete Archippovi: Viz, abys služebnost, kterouž jsi přijal od Pána, vyplnil.
18 Pozdravení mou rukou Pavlovou. Pamatujtež na mé vězení. Milost [Boží] s vámi. Amen.

Starý zákon
GenesisExodusLeviticusNumeriDeuteronomium

JozueSoudcůRutI SamuelovaII SamuelovaI KrálovskáII KrálovskáI ParalipomenonII ParalipomenonEzdrášNehemiášEsterJob

ŽalmyPříslovíKazatelPíseň Šalamounova

IzaiášJeremiášPláč JeremiášůvEzechielDaniel

OzeášJoelAmosAbdiášJonášMicheášNahumAbakukSofoniášAggeusZachariášMalachiáš

Nový zákon
MatoušMarekLukášJanSkutky

ŘímanůmI KorintskýmII KorintskýmGalatskýmEfezskýmFilipenskýmKolossenskýmI TessalonicenskýmII Tessalonicenským

I TimoteoviII TimoteoviTitoviFilemonoviŽidům

JakubI PetrovaII PetrovaI JanovaII JanovaIII JanovaJudova

Zjevení