Údaje o textu
Titulek: Karel Maria z Webrů: Oberon. – obsah
Autor: Alois Tvrdek
Zdroj: Antologie z oper, díl 2., str. 278-281
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1922
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Oberon (opera)
page=1
page=1

Charles-Antoine Cambon: návrh scény pro druhé jednání opery (1857).

Karel Maria z Webrů: Oberon.

Romantická opera o 3 jednáních od J. R. Planchéa. Přeložil J. V. Novotný.

Osoby: editovat

 • Oberon, král víl… tenor.
 • Titania, jeho choť… o.
 • Puk… alt.
 • Drol… alt.
 • služební duchově Oberonovi.
 • Harun al Rašid, kalif bagdadský… baryton.
 • Rezia, jeho dcera… soprán.
 • Fatima, její otrokyně… soprán.
 • Namuua, její matka.
 • Babekau, perský princ… tenor.
 • Almansor, emír tunisský… baryton.
 • Rošana, jeho choť… alt.
 • Nadina, její otrokyně.
 • Huon z Bordeaux, vévoda guiennský… tenor.
 • Šerasmin, jeho sluha… baryton.

- Děj se koná ve Francii, Bagdadě a Tunisu r. 1806. - První provozování v Londýně 12. dubna 1826.

(Opera byla objednána již r. 1824 pro divadlo londýnské v Coventgardenu. Weber nemohl jí dokončiti před r. 1826, jsa vážně nemocen prsní chorobou. V tomto stavu řídil „Oberona“ takořka již v náručí smrti. jež jej stihla daleko od vlasti po necelých dvou měsících.)

Jednání I. editovat

Čarovná zahrada v říší Oberonově. Puk, služebný duch Oberonův, vypravuje o sporu, rozdvojivším krále víl a jeho choť Titanii. Přeli se, kdo jest věrnější v lidském pokolení, zda muž nebo žena. Obě strany zastávaly svůj rod a rozešly se v hněvu. Oberon přísahal, že se nevrátí k Titanii dříve, než se najdou mezi lidmi dva milenci, jichž věrnost a láska by odolala všem protivenstvím i smrti. Pozdě král lituje nerozvážné přísahy, ježto ideální věrnost jest koření příliš vzácné. Jakási naděje mu svitne ze zprávy služebného ducha Drola o podivném rozsudku císaře Karla Velikého. Rytíř Huon z Bordeaux byv uražen Karlomanem, synem císařovým, zabil jej v souboji. Rozhněvaný císař chystal se nejprve smrt synovu krutě potrestati; ale na prosby panstva daroval život rytíři statečností slynoucímu s podmínkou, že se vypraví ke dvoru kalifa bagdadského, srazí při hostině hlavu velmoži, sedícímu po levicí kalifově, a políbí pak jeho dceru jako svou snoubenku. Dokáže-li všeho toho, pak bude mu trest prominut. Oberon, vyslechnuv Drolovu zprávu, ihned si umíní, že se stane záštitou rytířovou při těžkém podniku. Chce totiž roznítiti vzájemnou lásku Huona a Rezie, dcery kalifovy, aby dokázal na nich, že i mezi lidmi může býti láska trvalá, bezmezná, a mohl se pak vrátiti v náručí své Titanie. Proto nejprve ve snách ukáže Huonovi, který se již se sluhou Šerasminem vypravil na cestu do Bagdadu, Rezii v plné kráse a vzbudí též nekonečnou touhu po Huonovi v srdci mladé krasavice. – Potom odevzdá Huonovi kouzelný roh, jehož jemný zvuk chrání ho všech nehod a nebezpečenství; zaduje-li v něj však silně, přivolá tím samého Oberona. Bázlivému Šerasminu dostane se prázdného poháru, plnícího se ihned burgundským vínem, přiloží-li jej kdo k ústům, Kouzelným prutem svým uvádí pak oba ke branám bagdadským.

Proměna. editovat

Vnitřek chatrče Namuniny. - U Namuny, matky Reziiny nejmilejší otrokyně a důvěrníce Fatimy, hledá Oberon se svým průvodcem noclehu a dovídá se tu, že zítra má se konati zasnoubení princezny Rezie s princem Babekanem; toho však kalifova dcera nenávidí, majíc již v duši obraz krásného rytíře. Huon, poznav nyní celou situací, umiňuje si, že svůj úkol provede stůj co stůj.

Proměna. editovat

Síň v harému. - Fatima přináší roztoužené Rezii radostnou zprávu, že rytíř, princeznou ve snách spatřený, jest již v Bagdadě, jsa odhodlán ji vysvoboditi. Rezia tone v blahu.

Jednání II. editovat

Síň v kalífově paláci. - Po levicí Huonově sedí Babekan, ženich Reziin. Svatební hostina má počíti, a sbor svatebčanů přivádí spanilou nevěstu. Náhle přikvapí Huon se Šerasminem, políbí Rezii a skolí Babekana. Jisté smrtí uniká, zatroubiv v kouzelný roh, jímž všichni svatebčané jsou uvedeni ve ztrnulost. Uchvátiv svou milenku vzdálí se, jsa následován Šerasminem a Fatimou.

Proměna. editovat

Zahrada. - Šerasmin čekaje svého pána, nabízí svou lásku Fatimě a dochází vyslyšení. Huona pronásledují strážci zahrady, jež rozpráší Oberon, přivolaný silným zatroubením. Přijav ještě ujištění Reziino, že bude Huonovi do smrti věrna, dopraví celou společnost na loď, připravenou k odjezdu v přístavu askalonském.

Proměna. editovat

Skalnatá krajina. - Chtěje vyzkoušeti věrnost milenců, Puk káže služebným duchům, aby loď na břehu ztroskotali. Huon sklání se v zoufalství nad polomrtvou Rezií, jíž pak probouzí z obětí smrti nápojem z číše Šerasminovy, na břehu nalezené. Poté, opustí Rezii, aby přivolal pomoc. Kalifova dcera - opěvujíc hrůzovládný oceán, spatří z dáli blížící se loď a přivolává jí. Vystoupí tunisští námořní lupiči, jichž vůdce Almansor zmocňuje se Rezie, marně se dovolávající pomoci Huonovy. Ten Oberonem byl ponořen v sedmidenní spánek, v němž dopraven do emirových zahrad v Tunisu. -- Puk přivolává pak víly, aby zpěvy a tanci obveselily svého krále.

Jednání III. editovat

Před domem zahradníka Ibrahima v Tunisu. - Fatima a Šerasmin byli zachráněni z bouře mořské a koupeni dobrosrdečným zahradníkem Almansorovým. Mezitím co opěvují svou lásku, Puk dopravil na ta místa i Huona a probudil jej ze sna. Hrdina shledává se tu se svými věrnými a dovídá se, že Rezia jest otrokyní Almansorovou. Poznávaje ve všem tom řízení Oberonovo, Hugon umiňuje si, že svou milenku vysvobodí, a vstupuje nejprve jako zahradnický pomocník ve službu Ibrahimovu.

Proměna. editovat

Harém emirův. - Almansor zahrnuje Rezii projevy lásky; jest však odmítnut.

Proměna. editovat

Zahrada Almansorova. - Huon dostal kytici z krásné ručky ženské a písmo na lístku vypíchané, zvoucí k dostaveníčku a pomstě na Almansorovi. Domnívaje se, že obé pochází od Rezie, chystá se k jejímu vysvobození.

Proměna. editovat

Komnata Rošanina. - Svou lásku nabízí Huonovi manželka emirova, zkoušející omámiti jeho smysly kouzelnými tanci bajadér. Huon všemu svádění odolá, ale překvapen jest Almansorem a odsouzen k smrti spolu s Rošanou.

Proměna. editovat

Zahrada. Noc. - Šerasmin nabývá opět ztraceného kouzelného rohu, jímž si troufá vysvoboditi Huona.

Proměna. editovat

Již vedou Huona na hranici, když náhle zazní zvuky kouzelného rohu, uvádějící vše v tanec. Přichází sám Oberou s usmířenou Titanií a uznávaje, že milenci překonali svou věrností všecka pokušení, ukončuje další zkoušky.

Proměna. editovat

Trůnní síň Karla Velikého. - Huon přivádí svou nevěstu, a císař odpustiv mu provinění, vítá slavného hrdinu.