Žalmy Davidovy/Žalm 19

Údaje o textu
Titulek: Žalm 19
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative c' {
 \clef "treble"
 \key c \major
 \time 2/2
 \repeat volta 2 {
  c2 g'4 g a2 b c^\fermata
  c e d4 c d2 g,^\fermata
  g a4 b c2 a \partial 2 g^\fermata
 }
 c c4 c b2 a g^\fermata
 g g4 e f2 d c^\fermata
 c' e4 d c d b( a) g2^\fermata
 c c4 c b2 a g^\fermata
 g g4 e f2 d c^\fermata
 g' a4 b c e d2 c^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Skvost ne -- be ší -- ré -- ho
Nám Bo -- ha sil -- né -- ho
Čest, slá -- vu zje -- vu -- je,
Den po dni na -- sta -- na,
Moc Bo -- ží od rá -- na
Svou ře -- čí vy -- pra -- vu -- je;
A mno -- hé u -- mě -- ní,
Jež stkví se v_stvo -- ře -- ní,
Noc no -- ci u -- ka -- zu -- je.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
A jas -- ná o -- blo -- ha
Všem je -- ho pře -- mno -- há
Vždy dí -- la zvě -- stu -- je.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Skvost nebe šírého
Nám Boha silného
Čest, slávu zjevuje,
A jasná obloha
Všem jeho přemnohá
Vždy díla zvěstuje.
Den po dni nastana,
Moc Boží od rána
Svou řečí vypravuje;
A mnohé umění,
Jež stkví se v stvoření,
Noc noci ukazuje.

2. Ač rtů, úst nemají,
Slov lidských neznají,
Přec mluví řečí svou,
Tak že se v každý čas
Můž slyšet jejich hlas,
Jímž ku Pánu nás zvou.
Vší země končiny,
Všech lidí krajiny
Prochází jejich zpráva;
Kdež zavzní slova jich,
Tu hned se jasně v nich
Moc Boží znáti dává.

3. Svou mocí rozbil Pán
Na nebi slunci stan,
Jež rovně ženichu
Vychází z pokoje,

A jak rek do boje
Jde cestou potichu;
Tak času každého
Kol světa celého
Jest jeho obcházení;
Před Páně jasností
A slunce horkostí
Nic v světě skryto není.

4. Aj, Boží zákon sám
Jest dokonalý nám,
Neb duši zmocňuje;
A v Páně svědectví
Se pravá moudrost stkví,
Již sprostným daruje.
I rozkaz upřímý
Vždy slovy milými
Mdlé srdce potěšuje;
Vše Páně zřízení
Jest čisté k spatření,
Neb oči osvěcuje.

5. Tvá, Pane, bázeň jest
Vždy čistá, dává čest,
Jež věčně zůstává;
Soud Boží pravdivý,
Jest mírný, příznivý,
Rád chudé zaslává;
Svou cenou převýší
I zlato nejryzší
A pokladů všech krásu;
Jest sladší než-li med
A čistý z plástů stred,
Neb dává duši spásu.

6. Tvůj sluha svělo z nich
Na cestách maje svých,
Tě Pána svého zná;
Kdož tvých slov ostříhá,
A z tvých cest nesbíhá,
Užitek hojný má.
A však kdo srozumí,
Neb upříti kdo smí
Svá mnohá poblouzení?
Svou, Pane, milostí
Mne očisť v brzkosti
Od tajných přestoupení.

7. Řeď sluhu svého sám,
Ať nikdy nepadám
V hřích zpurný aneb zlost,
Ať v chvíli nižádnou
V mém srdci nevládnou;
Tak budu bludů prost.
O ať má slova jsou
Ti řečí příjemnou,
I srdce mého lkání,
Ty, Bože, skálo má!
Buď věků věkoma
Čest tobě, děkování.