Žalmy Davidovy/Žalm 15

Údaje o textu
Titulek: Žalm 15
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative g' {
 \clef "treble"
 \key g \mixolydian
 \time 4/4
 g2 g4 g a2 c b4 b a2^\fermata
 a b4 c d2 a c4 c b2 a^\fermata
 a a4 a g2 g a4 b c2^\fermata
 e d4 c b2 a c4 c b2^\fermata
 d c4 a b2 a b4 c a2 g^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Kdo pak v_tvém stán -- ku ja -- sno -- sti,
O Pa -- ne, bu -- de pře -- bý -- va -- ti?
Kdo po -- ctěn bu -- de mi -- lo -- stí,
By na ho -- ře tvé sva -- to -- sti
Směl slá -- vy s_te -- bou po -- ží -- va -- ti?
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Kdo pak v tvém stánku jasnosti,
O Pane, bude přebývati?
Kdo poctěn bude milostí,
By na hoře tvé svatosti


Směl slávy s tebou požívati?

2. Kdož v upřímnosti obcuje.
A spraved’nost vždy věrně činí;
Se slovem Božím spravuje,
Svým srdcem pravdu miluje,
A lží svá ústa nepošpiní.

3. Kdož jazykem svým neškodí,
A bratru nečiní nic zlého;
Rty svými sváry neplodí,
A v žádnou dobu nesvodí
Potupy na bližního svého.

4. Kdož bezbožných si neváží,
Však pobožné ctí milostivě;
Po mrzkém zisku nebaží,
A dřív se škody odváží,
Než by chtěl přísahati křivě.

5. Kdož v lichvu peněz nedává,
A daru proti nevinnému
Též nebéře, ni hledává.
Kdož tyto věci konává,
Tenť ujde věčně pádu zlému.