Wikizdroje:Pískoviště

Toto pískoviště je určeno pro experimenty. Můžete zde zkusit jakékoliv formátování a nikdo vás za to nebude kárat. Přečtete si, prosím, nápovědu, kde se dozvíte, co a jak.

Abyste si mohli na pískovišti pohrát, klikněte na odkaz editovat, v editačním okénku sjeďte dolů a na vhodném místě proveďte změny. Až budete hotovi, můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka Ukázat náhled a uložit pomocí Uložit změny. Vaše pokusy má každý právo kdykoliv smazat.

Moravské kolo spisovatelů v Brně. Stanovy.


Tiskem Č. Mojžíše v Chocni. Nákladem vlastním.  

Název a sídlo spolku. Jednací řeč

editovat

§ 1. Jméno spolku jest Moravské kolo spisovatelů a sídlí v Brně.

§ 2. Jednací řeč je česká.

Účel a prostředky spolku

editovat

§ 3. Účelem spolku jest:
a) podporovati morálně i hmotně všechny snahy a podniky na povznesení kultury českého národa vůbec, a zvláště na Moravě po všech stránkách duchovního života;
b) vzbuzovati zájem pro literární umění v nejširších vrstvách lidových českého národa, zvláště na Moravě;
c) pěstovati rázovité umění slovesné;
d) vypisovati a udíleti literární ceny a stipendia studijní, badatelská nebo cestovní, udělovati podpory nemocenské, starobní a vdovské členům činným;
e) podávati úsudky a dobrozdání o otázkách a předmětech kulturních a uměleckých;
f) chrániti hmotných zájmů českých spisovatelů.

§ 4. Prostředky k tomu jsou:
a) schůze spolkové,
b) příspěvky členů a příznivců,
c) dobrovolné dary a odkazy,
d) pořádání poradních schůzí, přednášek, slavností, sjezdů, zábav, divadelních představení,
e) vydávání literárních a uměleckých publikací.

Členové spolku

editovat

§ 5. Členy činnými mohou se státi čeští literáti, pěstující krásné písemnictví. – Přihlášky dějí se buď písemně na výbor, anebo prostřednictvím některého člena výboru. O přijetí rozhoduje výbor tajným písemným hlasováním bez udání důvodů a bez odvolání k valné hromadě 2/3 přítomných výborů.

§ 6. Členy přispívajícími příznivci literatury a umění.

§ 7. Členy zakládajícími ti, kdož jednou pro vždy složí 200 korun.

§ 8. Členy čestnými osoby o literaturu a umění zasloužilé.

O příspěvku členů

editovat

§ 9. Každý činný člen povinen jest zapraviti do roka zápisné a platiti vyměřený roční příspěvek. Výši zápisného i příspěvku členského určuje řádná valná hromada pro nejbližší správní rok.

§ 10. Členové přispívající platí roční příspěvek stanovený valnou hromadou bez placení zápisného.

O jmění spolkovém

editovat

§ 11. Jmění spolkové jest:
a) základní;
b) výdajné.
Ad a) Jmění základní tvoří:
1. valnou hromadou ev. určená část příspěvků členů činných, přispívajících a zakládajících,
2. odkazy. Ze základního jmění může se učiniti vydání jen po rozhodnutí valné hromady k určitému návrhu výboru či 5 členů činných.
Ad b) Jměním výdajným je:
1. zápisné členů činných a příspěvky členů, vyjímaje část valnou hromadou za jmění základní určenou,
2. dary,
3. příjmy mimořádné, které nejsou výslovně určeny ke jmění základnímu,
4. úroky jmění základního a výdajného. Jmění tohoto užívá se na výdaje správní, i na veškeré účely stanovami vytčené (§ 3. a 4.); nestačí-li jmění výdajné, nastává nutnost, rozhodovati dle § 11. a stanov o jmění základním.

Členská práva a povinnosti

editovat

§ 12. Všichni členové mají právo:
a) zúčastniti se veškerých schůzí spolkových i výborových, pokud nejsou prohlášeny za důvěrné;
b) činiti návrhy a dotazy na valných hromadách;
c) obcovati bezplatně všem spolkem pořádaným sjezdům, slavnostem, akademiím, zábavám, přednáškám a představením;
d) požívati slevy 1/3 ceny při publikacích spolkem vydaných;
e) dostávati se slevou či zdarma případné prémie spolkové.

§ 13. Členové činní mají dále právo:
f) voliti a voleni býti;
g) nárok na podporu hmotnou;
h) žádati předsedu o bezodkladnou revisi pokladny spolkové za souhlasu nejméně 7 členů činných;
i) dovolávati se svolání valné hromady mimořádné za účasti rovněž 7 členů činných, tato musí býti svolána do 14 dnů, při čemž však žadatelé povinni jsou udati program navrhované valné hromady.

§ 14. Povinnosti členů jsou:
a) šetřiti stanov a ustanovení výboru a valných hromad;
b) platiti roční příspěvek ve lhůtách stanovených valnou hromadou.

O vystoupení nebo vyloučení ze spolku

editovat

§ 15. Členem býti přestává:
a) kdo oznámil písemně výboru, že ze spolku vystupuje;
b) kdo neplatil za minulý rok správní členský příspěvek, ač po uplynutí roku třikráte ve lhůtách měsíčních byl upomenut;
c) kdo valnou hromadou byl vyloučen.

§ 16. Člen, který přestal býti členem kterýmkoliv z naznačených důvodů, může teprve po roce opět přijat býti jako nový.

§ 17. O vyloučení členů rozhoduje valná hromada po návrhu výboru nebo sedmi členů činných dvoutřetinovou majoritou valné hromady. Příčiny vyloučení jsou:
a) usvědčení z činů nečestných;
b) nepřátelské chování a jednání proti spolku.

Řízení spolku

editovat

§ 18. Správu spolku vede výbor na rok valnou hromadou volený a jí zodpovědný. Volba koná se o řádné valné hromadě, konané v prosinci.

§ 19. Výbor skládá se z předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka, jakož i 3 výborů. Dále volí se 2 náhradníci. Předseda a pokladník volí se valnou hromadou zvlášť. Náměstek předsedy a jednatel volí se výborovou schůzí. V čas potřeby povolává předseda do výboru náhradníky dle počtu hlasů, jímž zvoleni; v případu rovnosti hlasů rozhodne los.

O výboru spolku

editovat

§ 20. Předseda řídí veškeré jednání a schůze spolkové, zastupuje spolek proti úřadům a veřejnosti, bdí nad správným plněním stanov a řádů, jest povinen dbáti o to, aby všechna usnesení valných hromad i výborových schůzí byla správně a v čas uskutečněna. Podepisuje s jednatelem, po případě s některým členem výboru, zastupujícím tohoto, listiny spolkem vydané.

§ 21. Náměstek předsedův zastává předsedu, nemůže-li tento z jakýchkoli příčin úřad svůj vykonávati neb odstoupil-li, a přejímá pak všechny jeho povinnosti a práva. Nemůže-li ani předseda ani jeho náměstek spolek zastupovati na venek, ustanoví zástupce takového výbor, je-li věc neodkladná, určí ho předseda.

§ 22. Jednatel obstarává veškerou korespondenci a pečuje o potřeby spolku. Sestavuje výroční zprávu k valné hromadě a svolává v nutných případech za nepřítomnosti předsedy a jeho náměstka schůze výborové, jimž předsedá, po případě povolává k předsednictví nejstaršího z přítomných výborů.

§ 23. Pokladník přijímá a vymáhá příspěvky, přechovává jmění spolkové, které dle usnesení výboru bezpečně ukládá a vyplácí výborem povolené sumy, účtuje řádné příjmy a vydání. Na nutné administrativní potřeby smí vypláceti obnosy do 20 korun bez poukazu a obnosy do 50 K na prostý poukaz předsedův, obé s dodatečným schválením výboru.

§ 24. Jednatel pořizuje seznam členů, píše zápisy o schůzích valných a výborových a pečuje o spolkový archiv.

§ 25. Pokladník a jednatel sepisují a podávají zprávy řádné valné hromadě nebo odstupuje-li výbor. Celý výbor společně a každý jeho člen zvlášť ručí za jmění spolku, za přesné šetření stanov, konání povinností z nich a z usnesení valných i výborových schůzí plynoucích.

§ 26. Výbor ustanovuje pro jednotlivé úkoly spolku dle potřeby komise jako např. žurnalistickou, dramatickou, zábavní, finanční atd. Do komise může povolati i členy, kteří nejsou ve výboru; členové komise volí si předsedu, jenž referuje o usneseních komise ve výborových schůzích spolku, které pak o nich rozhodují.

Revise účetní a pokladní

editovat

§ 27. Mimo výbor volí se valnou hromadou dva revizoři, kteří povinni jsou nejméně jednou za půl roku pokladnu prohlédnouti, účty spolkové a pokladní doklady zkoumati a výsledky prohlídky i zkoumání svého výboru předkládati. Ručí společně za spolehlivost svých nálezů a výkazů. Podpisy svými ručí za správnost pokladníkovy zprávy, podané valné hromadě.

Výborové schůze

editovat

§ 28. Výbor schází se k poradám nejméně jednou za dva měsíce. K platnému usnesení je třeba přítomnosti pěti členů výboru. Nedostaví-li se potřebný počet členů výboru, nastupují na jejich místa přítomní náhradníci. Výbor usnáší se většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

§ 29. Právem výboru jest: a) určovati den, místo a program řádných valných hromad;
b) svolávati v případu potřeby mimořádné valné hromady;
c) přijímati členy;
d) rozhodovati o žádostech za podporu;
e) povolovati výplaty pokladníkovi do obnosu 1 000 korun;
f) ustanovovati komise, jakož i vydávati pravidla a řády pro spolkové komise;
g) rozhodovati o věcech spolkových, valné hromadě nevyhrazených.

Valná hromada

editovat

§ 30. K řádné valné hromadě shromažďují se členové aspoň jednou do roka, a to v měsíci prosinci. Jí přísluší:
a) přijímati a schvalovati zprávy funkcionářů;
b) usnášeti se o návrzích, podaných vůbec; návrhy, které mají býti uvedeny na programu, musí býti podány výboru týden před valnou hromadou nejméně třemi činnými členy; jinak musí valná hromada návrh přímo na valné hromadě učiněný uznati většinou hlasů za pilný, má-li býti o něm jednáno;
c) rozhodovati o odvoláních z usnesení výboru;
d) voliti výbor, náhradníky a revizory pro příští rok spolkový;
e) určovati výši zápisného, příspěvků členů i lhůt splátkových;
f) povolovati vydání přesahující 1 000 K;
g) měniti stanovy za účasti aspoň polovice činných členů za souhlasu 3/4 činných členů ve valné hromadě přítomných;
h) vylučovati členy 2/3 většinou z důvodů v § 17. taxativně uvedených;
i) jmenovati čestné členy 2/3 majoritou její a tajným hlasováním písemným.
K platnému usnesení valné hromady je třeba přítomnosti poloviny členů činných mimo vytčené výjimky. Nesejde-li se tento počet, koná se valná hromada o 1/2 hodiny později se stejným programem. Nadpoloviční většina rozhoduje, kde nic jiného nestanoveno. V případu rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Valná hromada ohlásiti se musí 14 dní napřed v denních listech brněnských s určením programu.

§ 31. Nastane-li potřeba zvlášť nutkavá, je výbor oprávněn svolati valnou hromadu do 3 dnů, musí však oznámiti ji všem činným členům dopisy doporučenými.

§ 32. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor, kdykoliv toho potřebu uzná: jest však povinen svolati ji do čtrnácti dnů, žádá-li o to sedm činných členů. Program určuje výbor, v tom případu se zřetelem na žádost oněch členů, která musí přesný program obsahovati.

Schůze členské

editovat

§ 33. K oživení spolkového ruchu a pěstování vzájemnosti styků konají se občasné schůze (jours fixes); k schůzím takovým zve výbor ve lhůtách volných.

Volba a hlasování

editovat

§ 34. Volba výboru koná se lístky a rozhoduje prostá většina hlasů; není-li takové většiny, koná se užší volba mezi dvěma, kteří mají nejvíce hlasů. Nedocíleno-li výsledku ani tehdy, rozhoduje los. Jiné volby mohou se konati aklamací. Přesedající má právo voliti. Hlasování se nezúčastní, pouze při rovnosti hlasů rozhoduje hlasem svým.

O smírčím soudu

editovat

§ 35. Spory o vytčených stanovami právech a povinnostech jednotlivých členů ke spolku anebo spolku k jednotlivým členům, aneb spory mezi členy vzniklé z poměru spolkového jsou vyloučeny z obvyklé cesty právní a rozhoduje o nich platně výrok soudu smírčího, o sporu mezi členy ovšem jen potud, pokud sporné strany rozhodnutí smírčím soudem žádají. Smírčí soud rozhoduje ve všech mezi členy vzniklých sporech na žádost obou sporných stran.

§ 36. Každá ze sporných stran jmenuje z členů dva důvěrníky a výbor ustanoví ze svého středu předsedu. Předseda takto ustanoveného smírčího soudu ustanoví den i místo stání. Při zasedání smírčího soudu musí býti všichni jeho členové přítomni a rozhodnutí děje se prostou většinou hlasů. Nejmenuje-li některá ze sporných stran do 14 dnů po vyzvání své důvěrníky, anebo nedostaví-li se jmenovaní důvěrníci ku stání, volí je výbor z členů spolku.

§ 37. Běží-li o spor člena s výborem, jmenuje výbor dva své důvěrníky z členstva, mimo to však předseda volí se losem rovněž z členstva.

O rozejití spolku

editovat

§ 38. O rozchodu spolku může býti rozhodnuto jen ve valné hromadě za tou příčinou svolané, a to u přítomnosti ¾ všech činných členů většinou 2/3 přítomných. Kdyby došlo k rozchodu spolku, rozhodne o jmění valná hromada. Kdyby byl spolek úředně rozpuštěn, aniž by mohla valná hromada poříditi o jmění spolkovém, rozdělí se jmění spolkové mezi činné členy dle poměru let jejich členství. Zlomek roku větší 6 měsíců počítá se za celý rok.Stanovy tyto byly vynesením moravského c. k. místodržitelství ze dne 24. května 1912 čís. 43478 – schváleny.