Všichni lidé v světě

Údaje o textu
Titulek: Všichni lidé v světě
Autor: Václav Karel Holan Rovenský
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. S. XX. Dostupné online.
Vydáno: 1693
Licence: PD old 70
Související: Capella regia musicalis

\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "C.I." \relative a' {
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 \repeat volta 2{\partial 8 {a8} a4. d8 g, g a4 \partial 2.. {r8 a g a f e d}}
 \partial 8 {a'8} d8 d4 g,8 c c4 f,8 g a a8. g16 a4 r8 e
 a8 a4 d,8 g g4 e8 \partial 2.. {f16( e) f( g) e8. d16 d4.}
 \bar "||"
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Vši -- chni li -- dé v_svě -- tě vši -- chni u -- mí -- rá -- me
  U -- šla moc ja -- ko noc u -- šel den ja -- ko sen
  u -- šel čas ja -- ko hlas ne -- u -- ho -- níš ho zas.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  A v_zi -- mě i v_lé -- tě od -- sud od -- chá -- zí -- me.
 }
 \new Voice = "C.II." \relative f' {
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 \repeat volta 2{\partial 8 {f8} f4. f8 d d e4 \partial 2.. {r8 c16( d) e8 f cis cis d}}
 \partial 8 {f8} a a4 e8 a a4 d,8 d e f e e4 r8 c f f4 b,8 d d4 c8 \partial 2.. {d16( c) d( e) d8. cis16 d4.}
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Co -- ko -- liv zde má -- me o -- kem po -- stí -- há -- me
  To mi -- ne za -- hy -- ne jak vo -- da u -- ply -- ne,
  tak tě -- lo by chtě -- lo ži -- vo být po -- mi -- ne.
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  LÁ -- sku i u -- pří -- most vše -- ho za -- ne -- chá -- me.
 }
\new Staff = "B.C."
 \figuremode {
 \repeat volta 2{\partial 8 {s8} s4 <6>8 s4 <6>8 s4 \partial 2..{s2 <6>8 <5>8 s}}
 \partial 8 {<3->8} s4 <5> <7> <9>8 <5> <6> <6> <5> <3+> <3+>
 }
\context Staff = "B.C." \relative d {
 \clef "mensural-f"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 \repeat volta 2{\partial 8 {d8} d4 c8 bes bes bes a8. g16 \partial 2.. {f4 e'8 d a a d}}
 \partial 8 {d} d4 g,8 c4 f,8 bes4 b8 c d e a,4 a r8 d g,4 r8 c f,16 g a8 \partial 2.. {d b g a d4.}
 }
>>

Všichni lidé v světě/ všichni umíráme,
A v zimě i v létě/ odsud odcházíme.
Ušla moc jako noc,
ušel den jako sen
ušel čas jako hlas,
neuhoníš ho zas.

Cokoliv zde máme/ okem postíháme,
LAsku i upřímost/ všeho zanecháme.
To mine zahyne,
jak voda uplyne,
tak tělo by chtělo,
živo být, pomine.

Všichni se tratíme/ jak posel běžíme,
Králové knížata/ vycházejí z světa.
Ten byl Pán, všudy znám,
již více není ptán,
tak minul zahynul,
s svou slávou usnul.

ARmády císařův/ slavných našich předkův,
Erby i jich síla/ kam se jest poděla.
A zlato jak bláto
zde po nich zůstalo,
též panství, již manství,
komu se dotalo.

Libost sladkost žádná/ víceji nechoutná,
Hra rozličné tance/ již konec muzice.
Ušel kvas jako hlas
nezní více loutna,
minul svět jako květ,
ta jest chvíle smutná.

O bídný člověče/ dřív než čas uteče,
Litůj litůj sebe/ a popatř do nebe.
Mine rok jako krok,
a ty v něm zahyneš,
tvé zboží jak hloží,
všecko opovrhneš.

ANo i ty perly/ by dost drahý byly,
ROVně zde zůstanou/ a s námi nepůjdou.
Přijde smrt jako chrt/
ta nás s tím rozvede/
jen v trupel a v popel,
pryč všecky zavede.

Emanueli náš/ Pane Jezu Kriste,
Neb ty soud v moci máš/ synu Panny čisté.
Smilůj se, slitůj se
pro orodování
tvé svaté Matičky,
spas věrné dušičKY.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. zvýrazněná písmena dávají dohromady jméno autora: Václav Karel Holan Rovenský