Uživatel:Skim/Knihy/Vlastivěda Moravská/Příborský okres

VLASTIVĚDA MORAVSKÁ.


Vydává Musejní spolek v Brně.


REDAKCE:

Dr. Frant. Dvorský, Dr. Frant. Kameníček, Fr. J. Rypáček

a Dr. Fr. Šujan.


II.

MÍSTOPIS MORAVY.

JIČÍNSKÝ KRAJ.

PŘÍBORSKÝ OKRES.

Rediguje Dr. Fr. Dvorský.


Díl IV. místopisu.

Čís. 43.

V BRNĚ 1917.


Nákladem Musejního spolku v Brně. — Tiskem Moravské akciové knihtiskárny.

ÚVOD.

Původně přihlásil se ku sepsání okresů Příborského a Novo-Jičinského pan Antonín Klvaňa, dříve odborný učitel v Přiboře, který jako jednatel hospodářského spolku sbíral materiál po venkově, a vyzval mne, abych převzal sepsáni dějepisné části města Příbora, jelikož již dříve r. 1898 výtah z mého rukopisu byl v Mor. Kravařsku uveřejněn. Pan Klvaňa však mohl jen část venkova popsati, protože byv jmenován ředitelem měštanské školy v Orlové, pro úřední a jinou mnohostrannou činnost v započatém díle dále pokračovati nemohl. Uvázal jsem se tedy v sepsáni celého díla, použiv popisů mně odevzdaných, za něž i za četné fotografie panem ředitelem Klvaňou opatřené jsem povděčen. S láskou a zájmem sbíral jsem prameny, snaže se podati nejen tradice a zprávy roztroušené, někdy i pochybné, ale také důkazy, jimiž by pravda dějů líčených byla zjištěna. Vedla mne k tomu i snaha příštím badatelům ulehčiti hledání hodnověrných pramenů. Kulturní dějiny a vývoj národního probuzeni mohl jsem sepsati, zaživ dobu probuzeni a boje, jichž sám jsem byl svědkem v mládi a v dalším věku také účastníkem. Velevitáno mi bylo, že pro sepsáni části přírodovědecké získal sem rodáka příborského, osvědčeného odborníka pana Dr. Maurice Remeše, který rovněž s velkým zájmem se v práci uvázal, a jemuž za ni zvlášť vděčím. Přes to jsem přesvědčen o mnohých nedostatcích v díle podaném, podmíněných Částečně omezením rozsahu v celkovém díle. Konečně čitím se vděkem povinován všem příznivcům, kteří mne svými zprávami zásobili, najmě důst. farním úřadům, ctěnému učitelstvu Českých škol národních a středních, i německých, ctěným představenstvům obcí, správám řemeslnických společenstev a závodů velkoprůmyslu, jakož i všem, kdož v práci mne podporovali.

 V Příboře v březnu 1917

Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/3

Vděčné památce slavného rodáka příborského


TOM. ŘEHOŘE VOLNÉHO,


který MORAVU obohatil nejdůkladnějšími své

doby spisy topograficko-historickými, věnuje

SPISOVATEL.
Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/5 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/6 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/7 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/8 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/9 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/10 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/11 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/12 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/13 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/14 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/15 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/16 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/17 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/18 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/19 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/20 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/21 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/22 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/23 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/24 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/25 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/26 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/27 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/28 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/29 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/30 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/31 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/32 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/33 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/34 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/35 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/36 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/37 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/38 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/39 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/40 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/41 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/42 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/43 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/44 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/45 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/46 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/47 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/48 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/49 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/50 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/51 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/52 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/53 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/54 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/55 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/56 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/57 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/58 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/59 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/60 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/61 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/62 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/63 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/64 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/65 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/66 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/67 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/68 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/69 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/70 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/71 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/72 náboženské horlivosti a naplněno touhou mnohé nešváry v církvi napraviti, nýbrž mělo i podklad národně-politický. Kolonisaci na německém právu koncem XIII. a XIV. století provedenou cizinci, skoro vesměs Němci, domohli se jak v městech, tak i na místech výnosných velké převahy, což domácí obyvatelstvo v panstvu i v měšťanstvu těžce neslo a k novému uěení se přidalo. Následek toho byl, že Příborsko, jako zboží biskupské mnohého příkoří utrpělo v různých tehdejších bojích a nápadech vojsk husitských. Již v dubnu r. 1422, kdy kníže Zikmund Korybutovič[1] táhl z Krakova Těšínském k Olomouci, zajisté i Příborsko zakusilo svízelů, jakož i napotom. Pozoruhodno jest, že blízký hrad Odry patřil Puchalovi, polskému hejtmanu ve vojště Sirotků, odkudž posádka husitská r. 1428 z Oder a jiných měst dobyla Mor. Ostravy, ji obsadila a opevnila. Kníže Bolek těšínský s knížaty Bílým a Přemkem ratibořskými a Kazimírem opolským táhli na osvobození Ostravy. Jejich výprava bezpochyby špatně dopadla,[2] neb r. 1437 přiznává král Zikmund, že svěřil Hukvaldy i s příslušenstvím před několika lety se svolením biskupa a kapitoly svému strýci Bolkovi těšínskému, „ale kaziěi země mu j e j vydřeli*. Z toho[3] dá se souditi, že útok na Ostravu se nejen nezdařil, nýbrž Bolek pronásledován a blízké Hukvaldy útokem vojsk husitských dobyty. O dobytí Hukvald nabýváme jistoty z listu z r. 1565 biskupa Viléma Prusinovského k císaři Maxmiliánovi II. ve příěině Kozlovic. V něm stojí doslovně „také takoví listové toho Čapka, kterýž zrádně za válečných časů zámek Ukvald zlezl a předkům mým odňal“.[4] V listině Zikmundově uvádí se, že zboží hukvaldské i s městy několik let později pomocí Jana z Cimburka Tovačovského přešlo koupi v drženi Mikuláše Sokola z Lamberka, rovněž vůdce husitského, od něhož Zikmund Hukvaldy a Schauenstein za 3000 kop grošů vykoupil. V roce následujícím 1438 byl však již pánem na Hukvaldech pověstný táborský hejtman Jan Čapek ze San s bratry Janem a Pavlem z Kateřinic, kterýžto v bitvě u Lipan 30. května 1434 utekl ke Kolínu, z čehož „od mnohých vinen jest ze zrady, tak že potom dobří lidé neřádi prý s nim kvasili“.[5] Seděl pak na Hukvaldech, odevzdav se králi Zikmundovi do r. 1448.[6] Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/74 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/75 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/76 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/77 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/78 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/79 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/80 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/81 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/82 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/83 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/84 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/85 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/86 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/87 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/88 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/89 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/90 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/91 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/92 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/93 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/94 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/95 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/96 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/97 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/98 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/99 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/100 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/101 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/102 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/103 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/104 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/105 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/106 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/107 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/108 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/109 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/110 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/111 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/112 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/113 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/114 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/115 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/116 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/117 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/118 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/119 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/120 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/121 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/122 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/123 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/124 (nyní stravovací stanice); dle místností byla asi Qtřídní. Dle tehdejšího způsobu navštěvovali ji pouze hoši a trvala věrohodně do r. 1694, v kterémžto roce byli uvedeni do Přibora piaristé. Hlavní funkce učitelů tehdejších byla služba u duchovní správy a při výkonech náboženských. Postupem dalsim byla Škola rozšířena na trojtřídní. Mimo vyučování denní základním vědomostem čtení, psaní, počítání. bylo v pátek vykládání katechísmu, v sobotu bylo určeno opakovati septimalia (v týdnu probrané učivo) a odpoledne v sobotu disputace 0 septimaliích zavésti.[7] Mimo to byli učitelé povinni žáky schopnějsí vyučovati zpěvu a hudbě, aby při službách božich mohli zpívati a při hudbě chrámové spoluúčinkovati. Za veškeré tyto povinnosti učitelé dostávali jen skrovný plat jsouce poukázáni na jiné výdělky. Rektor Školní měl ročního platu 20 zl., ve 4 quartalech splatných, něco od kostela, plat za učení žáků I. třídy 6 bílých grošů, od žáků II. třídy 4 gr., 0d žáků III. třídy 2 bílé groše. Na vedlejších příjmech dostával rektor jarmarkales, totiž v každý výroční trh od každého žáka po 1 denáru, v prázdniny pouze 1 h. Zmíněno již i dříve, že od kněze faráře dostával rektor v nedělí oběd a ročně 4krát po 1 zl. V budově školní bylo vyučováno až do r. 1732, ve kterém roce byla děkanem Toulem budova přeměněna na kapli sv. .lana Nepomuckého a blahosl. Jana Sarkandra. Bezpochyby počet tříd zmenšen následkem zřízení skol píaristských r. 1694. Kdy vyučování dívek započalo, nelze zjistiti; asi teprve r. 1788, když po zrušení kaple 1787 budova primátorem Janem Guthanem za 91 zl. zakoupena a opět na školu byla upravena. Na jisto však postaveno jest, že skola tato do r. 1834 byla dvojtřídní a výhradně pro dívky, lidem „armanka“ (od Normalschule) přezděna. V tomto roce byl rektorem od r. 1812 Jan Lehman, pomocníkem Josef Berg, který po smrtí Lehmanově stal se rektorem r. 1849. V témž roce vyškoleny Větřkovice a Drholec r. 1850, stala se škola trojtřídní. V staré budově byly umístěny 2 třídy a byty pro rektora a pomocníka, 3. třída byla umístěna v čísle 2. a později v čís. 363. Čtvrtá třída zřízena r. 1868. 3. a 4-. třída umístěny v místnostech bývalé kasárny v čís. 286, kdež byly i byty pro 2 učitele. Sedm let později r. 1875 skola leČÍ rozšířena na pětitřídní, r. 1882 přidána 6. třída, načež r. 1890 povolena dívčí měšťanská škola o 3 třídách s pětitřidní národní školou. R. 1886 otevřená soukromá německá škola, vydržovaná německým „Schulvereinem“, původně dvoutřídní, později na trojtřídní rozšířena a do správy zemské převzata, do které chodila a dosud chodí značná část dítek, německé vyučovací řeči neznajících. Mimo to r. 1902 vyškolena Skotnice Nicméně školství ulěšeně se rozvijí, takže škola dívčí pětitřidní má 5 odboček a trojtřídní měšťanská 2 odbočky. Chlapecká škola od r. 1694 pod správou piaristskou, původně dvoutřídní, později na čtyřtřidní rozšířená, trvala do r. 1870.

Následkem školních zákonů z r. 1870 vypověděl provinciál L. Zink smlouvu s obcí o udržováni hlavni školy a tatáž stala se r. 1871 školou národní pod správou zemskou. Nová budova postavena stavitelem Jos. Ryšavým z Kojetína za 89.421 zl. 28 kr. a slavným způsobem 17. září 1891 vysvěcena. (Obr. 23.) R. 1907 přistavěno po 1 třídě na obou křídlech v přízemí a ve 2 patrech. Škola chlapecká má nyní 6 tříd s 5 odbočkami školy obecné a tři třídy školy měšťanské. Kromě škol národních a měšťanských zřízena v r. 1885 mateřská školka B Methodějka“, která původně umístěna byla v soukromém domě čís. 43, později převedena do budovy čís. 19.

Prvním ředitelem měšťanské školy Josefem Mňukem, činným pracovníkem ve škole i ve veřejnosti, zařízena pokračovací průmyslová škola dvoutřídní a mimo to i pokračovací škola hospodářská. která však po jeho odchodu do Zábřehu n./Od. zanikla. Ministerským vynesením 11. června 1906 povolena a zřízena pokračovací škola kupecká. Snaha k povznesení průmyslového ducha vedla část obecního výboru i s příznivci k tomu, že r. 1884 zřízena byla košíkářská škola. Výsledky však neodpovídaly očekávání a obnosy věnované účelu tomu jednotlivými podporovateli nestačily k vydržování školy, načež škola v r. 1888 uzavřena.

Největšího významu pro duševní rozkvět města a širšího okolí mělo zřízení latinských škol piaristských. (Viz Dějiny.) Na vydržování budovy a kostela ustanoven kapitál 4000 zl. r. na 5% úroky s podotknutím, že zbude-li něco z těchto úroků, má býti dobro zdání představených koleje (totiž rektorů) ponecháno na zakoupeni odměn a pro obveseleni mládeže, jakož i k poznenáhlému pořízeni potřeb k provozování komedií (divadelních her) aneb deklamaci. Do nové budovy vtáhli piaristé teprve 14. května 1700. Navštěvovány byly školy humanitní mládeži z města, z okolí, jakož i mládeži šlechtickou, o čemž svědčí časté návštěvy okolní Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/127 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/128 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/129 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/130 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/131 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/132 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/133 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/134 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/135 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/136 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/137 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/138 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/139 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/140 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/141 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/142 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/143 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/144 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/145 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/146 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/147 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/148 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/149 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/150 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/151 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/152 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/153 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/154 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/155 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/156 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/157 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/158 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/159 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/160 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/161 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/162 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/163 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/164 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/165 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/166 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/167 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/168 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/169 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/170 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/171 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/172 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/173 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/174 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/175 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/176 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/177 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/178 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/179 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/180 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/181 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/182 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/183 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/184 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/185 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/186 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/187 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/188 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/189 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/190 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/191 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/192 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/193 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/194 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/195 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/196 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/197 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/198 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/199 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/200 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/201 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/202 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/203 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/204 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/205 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/206 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/207 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/208 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/209 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/210 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/211 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/212 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/213 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/214 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/215 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/216 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/217 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/218 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/219 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/220 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/221 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/222 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/223 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/224 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/225 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/226 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/227 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/228 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/229 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/230 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/231 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/232 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/233 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/234 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/235 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/236 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/237 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/238 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/239 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/240 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/241 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/242 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/243 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/244 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/245 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/246 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/247 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/248 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/249 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/250 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/251 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/252 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/253 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/254 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/255 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/256 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/257 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/258 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/259 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/260 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/261 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/262 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/263 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/264 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/265 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/266 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/267 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/268 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/269 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/270 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/271 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/272 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/273 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/274 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/275 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/276 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/277 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/278 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/279 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/280 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/281 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/282 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/283 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/284 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/285 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/286 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/287 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/288 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/289 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/290 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/291 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/292 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/293 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/294 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/295 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/296 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/297 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/298 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/299 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/300 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/301 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/302 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/303 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/304 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/305 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/306 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/307 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/308 Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/309
OBSAH.

I. Všeobecný přehled.
1. Přehled zeměpisný 1
Horopis str. 1., Vodstvo str. 3., Podnebí str. 7.
2. Popis přírodovědecký 8
Geologické poměry str. 8., Nerosty str. 13., Květena str. 13., Zvířena str. 18.
3. Osazení kraje 20
Bývalá panství str. 21., Místní jména osad okresu Příborského str. 22., Obyvatelstvo str. 23., Národnost str. 24.
4. Hrady, zámky, tvrze 32
5. Duchovní správa 34
Školství str. 34.
6. Řemeslo a průmysl 35
Řemeslo str. 35., Průmysl str. 44.
7. Spojovací prostředky 50
Autobus str. 52.
8. Ústavy peněžní 54
II. Město Příbor
56
1. Dějiny Příbora 56
2. Popis města a okolí 97
3. Duchovní správa farnosti 106
4. Školství 120
5. Obecní zřízení 128
6. Kulturní vývoj a probuzení národní 138
7. Vynikající mužové 138
III. Venkovské osady
157
Str. Str.
Albrechtičky 157 Harty 196
Bartošovice 164 Horka Nová viz Nová Horka
Drholec 182 Kateřinice 199
Hájov 191 Klokočov 202
Str. Str.
Kopřivnice 206 Sedlnice Manská 261
Košátka Velká 220 Sikovec 267
Mniší neb Miší 223 Skorotín 270
Mošnov 226 Skotnice 274
Nelhuble viz Nová Horka Sýkorec 280
Nová Horka 232 Šaunštejn viz Kopřivnici
Petrovice viz Veska Trnávka 282
Petřvald Velký 238 Veska 289
Petřvaldík 247 Větřkovice 292
Prchalov 249 Závěšice viz Závišovice
Pstružinky viz Mniší Závěšičky viz Závišovice
Růží důl neb Rožmitál 252 Zavišovice 299
Sedlnice Dědičná 265 Dodatky 307


Dodatečná poznámka redakce. Již roku 1913 byl rukopis okresu Příborského odevzdán Musejnímu spolku, aby byl uveřejněn ve Vlastivědě moravské. Různými poměry, zvláště nedostatkem sazečů v tiskárně za válečné doby přihodilo se toto značné opoždění. Protož není divu, že za tu dlouhou dobu některá data jednotlivých obcí doznala různých změn. Zejména jeví se takové u městečka Kopřivnice, kde tovární závody na kočáry, automobily a vagony tak rozšířeny byly, že za poměrně krátký čas přibylo tam obyvatelstva přes 1000 osob.

Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917 - ornament on 311 page.png
Stránka:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu/312

  1. P. XII. 156.
  2. Pr. T. 180.
  3. HH 14—15.
  4. Kopiář listů bisk. Vil. Prusinovského ve V. M. O. 1894, str. 68.
  5. HI 14.
  6. P. XIII. 154.
  7. I. zpráva reálky přib. 5. r. 1903.