Stránka:Stero žalmů.djvu/277

Tato stránka nebyla zkontrolována


tísni postaven jest uvažuje, nébrž z nejasnoty vědomosti své nejvnitřnější a z opuštěnosti, v níž se býti zdál, v nadsmyslový obor víry povznáší se. Hlasem svým volá k Bohu, poněvadž modlitba jeho není zevnitřní, nébrž z nejhlubšího srdce vychází. Vylévá naříkání své, nikoli před lidmi, kteří útěchy dáti nemohou a nanejvýše ramena pokrčíc aneb toliko politujíce pryč se odvracují; nébrž před Bohem, jemuž sice vše to jasně jest vědomo, který však modlitbu takovou milostivě přijímá, poněvadž živé s milosrdenstvím jeho obcování modlitbou děje se. Tohoť také pěvec dobře jest sobě svědom. Do vnitřka svého hledě seznává, že duch jeho (jak dí text původní) jako rouchem řásnatým oděný, vůkol zasmušilý, zakleslý jest, tak že se mu nedostává opatrnosti a srdnatosti. Ví však, že Bůh ostřéhaje kroků jeho před 1stí a před šibalstvím jej ochraňuje; na tom jediném zakládá se důvěra jeho, nikoli na pomoci lidské. Neboť ačkoliv se příbuzných a sstoupencův nenedostávalo, kterých na sta vůkol něho shromážděno bylo, předseť mezi nimi nenašel nijednoho, na nějžby úplně spoléhati směl, jednak že lidská věrnost jen velmi pořídku všeho soběctví prosta bývá, jednak že lidská síla vždy obmezenou zůstává. Tím úsilněji volá k jedinému spomocníku svému, jenž netoliko zde jej ochraňuje, ale i po smrti a na věky v království života nezhynoucího svrchovaným jeho zbožím bude. Jakož pak jest pravým ctitelem Božím, netoliko k svému vlastnímu spasení prohlíží nébrž svědom sobě jest toho, že jest oudem obce veliké, v jejímž dobrém má takovou oučastnost jakou ona v dobrém jeho (1. ep. k Kor. 12.). Z vysvobození jeho všichni spravedliví budou radovati se a jásajíce jej obstoupí, aneb (jakož týmž právem přeložiti lze) ve mně spravedliví radostí ověnčeni (korunováni) budou. Tento závěrečný obrat dává žalmu nekonečně daleko do budoucna sahající významnosti, k Spasiteli prohlížeje. Z opuštěnosti a mrákot, konečně z žaláře hrobového vyveden byv aby vítězství slavil nad všemi mocnostmi smrti, jest Pomazaný Boží králem člověčenstva a hlavou a životem i zdrojem radosti jeho.


Žalm CXLI.

Za opětné přijetí k milosti Boží.

Žalm Davidův.

1 Hospodine, slyš modlitbu mou, pozoruj pokorné prosby mé, pro pravdu svou vyslyš mne ipro spravedlnost svou.