Stránka:Hejčl, Jan - Pentateuch.pdf/98

Tato stránka nebyla zkontrolována


3. Nm. 4 3 ustanovuje zákon 30. rok pro službu Levitů, Nm. 8 24 již jen 25. rok[1]. Tento rozpor nelze vysvětlili lépe, než tím, že Nm. 8 24 jest zákon z doby pozdější, pomojžíšské.

4. Lv. 25 32—34 podává vlastnické právo Levitů na domy v městech a na pole v okolí měst:

  1. Aedes Levitarum, quae in urbibus sunt, semper possunt redimi.
  2. Si redemptae non fuerint, in jubilaeo revertentur ad dominos, quia domus urbium levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israel.
  3. Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.

Tento zákon dává smysl jen pak, předpokládáme-li zákon Nm. 35, upravující vlastnické právo Levitů, za známý. Zákon, obsažený v Nm. 35 byl dán na stepích moabských; Lv. 25 dán na hoře Sinaj. Rozpor tento lze dostatečně vysvětliti tím, že Lv. 25 32-34 jest z doby mladší, rukou inspirovaného autora do stávajícího zákona vepsaný[2].

5. Podobně lze souditi o Lv. 25 39-55, o nichž Hummelauer[3] poznamenává: »Cum tota lex de iubilaeo a Moyse lata sit nonnisi in terra promissa tandem observanda, dubitaverit quis, utrum harum appendicum desiderium iam in deserto in animis Hebraeorum natum sit: quodsi is defenderit, posteriore aliquo tempore esse adiectas, equidem non repugno.«

6. K Ex. 30 24 poznamenává Hoberg[4]: »Ein heiliger Sekel wird a. a. O. als Normalsekel erwähnt. Die Existenz einer festen Münzwährung setzt solche geordnete staatliche Verhältnisse voraus, die den Israeliten am Berge Sinai und während des Zuges durch die Wüste noch nicht eigen sein konnten. Daher darf man annehmen, dass der heilige Sekel eine Zugabe späterer Zeit ist, vielleicht frühestens eingeführt zur ersten Königszeit.«

7. Jest málo pravděpodobno, že by v Dt. 17 14-20 obsažená ústava královská, která zavedena měla býti o 400 let později, byla podána od Mojžíše; pravděpodobnější jest, že perikopa tato

  1. Srv. 1. Par 23 24, kde jest docela jen 20. rok stanoven!
  2. Hoberg, l. c. str. 68.
  3. Commentarius in Exodum et Leviticum str. 534.
  4. Ueber negative und positive Pentateuchkritik. Bibl. Stud. VI. 1. n. 2. Heft, str. 9.