Stránka:Bible kralická (1918).pdf/514

Tato stránka nebyla zkontrolována

12 Zdali ne ty, ó Bože, kterýž jsi nás byl zavrhl, a [1] nevycházels, Bože, s vojsky našimi? 13 Uděliž nám [2] pomoci před nepřítelem, nebo marná jest [3] pomoc lidská. 14 V Bohu [4] udatně sobě počínati budeme, a onť pošlapá nepřátely naše.

 1. Žalm.44,10.
 2. Žalm.108,13
 3. Žalm.146,3.4.
 4. Žalm.18,80;108,10.

Žalm LXI.

David král jsa do nejzadnější krajiny vytištěn, prosí, aby Bůh, rozpomena se na předešlá dobrodiní, jeho retoval. 7. Zrůstu království Kristovu žádá, 9. a vděčnost slibuje.

1 Přednímu z kantorů na neginot, Davidův. 2 Slyš, [1] ó Bože, volání mé, pozoruj modlitby mé. 3 Od konce země v sevření srdce svého k tobě [2] volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne. 4 Nebo jsi býval mé [3] útočiště, a pevná věže před tváří nepřítele. 5 Buduť bydliti v stánku tvém na věky, schráním se v skrýši [4] křídel tvých. Sélah. 6 Ty jsi zajisté, Bože, [5] vyslyšel žádosti mé, dal jsi dědictví bojícím se jména tvého. 7 Ke dnům krále více dnů [6] přidej, ať jsou léta jeho od národu do pronárodu, 8 Ať bydlí na věky před tváří Boží; milosrdenství [7] a pravdu nastroj, ať ho ostříhají. 9 A tak žalmy zpívati budu jménu tvému na věky, a [8] sliby své plniti budu den po dni.

 1. Žalm.5,2.
 2. Žalm.18,7.
 3. Žalm.46,2.
 4. Žalm.36,8;57,2.
 5. 1 Mojž.28,20.
 6. Izai.38,5.;53,10.
 7. Žalm.40,12. Přísl.20,28.
 8. Žalm.65,2.

Žalm LXII.

David jaké doufání v Boha měl, když ssoužen byl, oznámiv, 4. protivníky tresce, 6. sebe i jiné věřící v doufání ustavuje, 11. a od spoléhání v marných věcech odvozuje.

1 Přednímu z kantorů [1] Jedutunovi, žalm Davidův. 2 Vždy předce k Bohu [2] má se mlčelivě duše má, od něhoť jest spasení mé. 3 Vždyť předce [3] on jest skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnuť se škodlivě. 4 Až dokud zlé [4] obmýšleti budete proti člověku? Všickni vy zahubeni budete, jako zed [5] navážená a stěna nachýlená jste. 5 Však nic méně radí se o to, jak by jej odstrčili, aby nebyl vyvýšen; lež oblibují, ústy svými dobrořečí, ale u vnitřnosti své proklínají. Sélah. 6 Vždy předce měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo od něho jest očekávání mé. 7 Onť jest zajisté skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnuť se. 8 V Bohu jest spasení mé a sláva má; skála síly mé, [6] doufání mé v Bohu jest. 9 Naději v [7] něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Sélah. 10 Jistě žeť jsou [8] marnost synové lidští, a synové mocných lživí. Budou-li spolu na váhu vloženi, lehčejší budou nežli marnost. 11 Nedoufejtež v utiskování, ani v loupeži, a nebývejte marní; [9] statku přibývalo-li by, nepřikládejte srdce. 12 Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel, že Boží jest moc, 13 A že tvé, Pane, jest milosrdenství, a že [10] ty odplatíš jednomu každému podlé skutků jeho.

 1. Žalm.39,1.
 2. Izai.30,15.
 3. Žalm.18,2 násl.
 4. Žalm.31,14.
 5. Izai.30,13.
 6. Žalm.61,4.
 7. Žalm.4,6.
 8. Žalm.39,6.12.
 9. Mat.19,22.
 10. Mat.16,27.

Žalm LXIII.

Předkládá svou vroucí žádost k spatřování zase slávy Boží v chrámě jeho, 9. přítomnou milostí Boží se těší, 10. nepřátelům zahynutí, sobě pak radost předpovídá.

1 Žalm Davidův, [1] když byl na poušti Judské. 2 Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebeť hned v jitře hledám, [2] tebe žízní duše má, po tobě touží tělo mé, v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody, 3 Abych tě v svatyni tvé spatřoval, a viděl sílu tvou a slávu tvou, 4 (Neboť jest [3] lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby tě chválili rtové moji, 5 A tak abych tobě [4] dobrořečil, pokudž jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých. 6 Jako tukem a sádlem sytila by se tu duše má, a s radostným rtů prozpěvováním chválila by ústa má. 7 Jistě žeť na tě pamětliv jsem i na ložci svém, každého bdění nočního přemýšlím [5] o tobě. 8 Nebo jsi mi býval ku pomoci, protož v stínu [6] křídel tvých prozpěvovati budu. 9 Přilnula duše má k tobě, [7] pravice tvá zdržuje mne. 10 Pročež ti, kteříž hledají pádu duše mé, sami [8] vejdou do největší hlubokosti země.

 1. 1 Sam.23,14;24,1.
 2. Žalm.26,6;42,3.4.
 3. Žalm.69,17.
 4. Žalm.104,33.
 5. Žalm.35,28.
 6. Žalm.17,8;36,8;61,5.
 7. Izai.41,10.
 8. 4 Mojž.16,31 násl.