Stránka:Bible kralická (1918).pdf/508

Tato stránka nebyla zkontrolována

2 Bůh jest naše [1] útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. 3 A protož [2] nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. 4 Byť [3] i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah. 5 Potok a pramenové jeho obveselují město [4] Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího. 6 Bůh jest [5] u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned [6] v jitře. 7 Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas svůj, a rozplynula se země. 8 Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah. 9 Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi. 10 Přítrž [7] činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm, 11 Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi. 12 Hospodin [8] zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.

 1. Žalm.18,2.3. Izai.4,5.6.
 2. Žalm.3,2 násl.
 3. Luk.21,25.
 4. Žalm.48,9.
 5. Zjev.21,3.
 6. Žalm.30,6.
 7. Žalm.76,4.
 8. 2 Par.13,12. Řím.8,31.

Žalm XLVII.

Církev Izraelská vzbuzuje pohany k radosti v Kristu, aby jej chválili z toho, 4. že jich k spasení povolal, 8. i mocnou správu a ochranu v království svém nad nimi vede.

1 Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm. 2 Všickni národové plésejte [1] rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpěvováním. 3 Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší zemi. 4 Uvozuje [2] lidi v moc naši, a národy pod nohy naše. 5 Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah. 6 Vstoupil [3] Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby. 7 Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu, zpívejte. 8 Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte žalmy rozumně. 9 Kralujeť [4] Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém. 10 Knížata [5] národů připojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy země Boží jsou, pročež on [6]náramně vyvýšen jest.

 1. 2 Král.11,12.
 2. Žalm.149,4 násl.
 3. Žalm.68,19.
 4. Žalm.2,8.
 5. Žalm.45,17.
 6. Žalm.97,9.

Žalm XLVIII.

Měšťané Jeruzalémští chválí Boha, že jest je ochránil, buď před Senacheribem a Assyrskými, za času Ezechiáše, aneb před Moábskými, za dnů Jozafatových.

1 Píseň žalmu synů Chóre. 2 Veliký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, na hoře svatosti své. 3 Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, k straně [1] půlnoční, město krále velikého. 4 Bůh na palácích jeho, a znají ho býti [2] vysokým hradem. 5 Nebo [3] aj, králové když se shromáždili a spolu táhli, 6 Sami to uzřevše, velmi se divili, a předěšeni byvše, náhle utíkali. 7 Tuť jest je [4] strach popadl, a bolest jako ženu rodící. 8 Větrem východním rozrážíš [5] lodí Tarské. 9 Jakž jsme slýchali, tak jsme spatřili, v městě Hospodina zástupů, v městě Boha našeho. Bůh upevní je až na věky. 10 Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého. 11 Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti. 12 Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny soudů Božích. 13 Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho. 14 Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho, abyste uměli vypravovati věku potomnímu, 15 Že tento Bůh jest Bůh [6] náš na věčné věky, a že on vůdce náš bude až do smrti.

 1. Mat.5,35.
 2. Žalm.9,10.
 3. Žalm.2,2.
 4. Mich.7,17.
 5. Izai.2,16.
 6. Izai.25,9.

Žalm XLIX.

Prorok ku pozorování slov svých probudiv, 6. napomenutí činí pobožným, aby u víře nemdleli, když by ode Pána trestáni byli, ani se nad časným štěstím bezbožných nekormoutili, životem věčným jisti jsouce.

1 Přednímu kantoru z synů Chóre, žalm. 2 Slyšte to všickni národové, pozorujte všickni obyvatelé zemští. 3 Tak z lidu obecného, jako z povýšených, tak bohatý, jako chudý.