Stránka:Bible kralická (1918).pdf/503

Tato stránka nebyla zkontrolována

Žalm XXXVII.

Prorok aby pobožní bezbožným jejich časného dobrého bydla nezáviděli, 2. ale na Božím opatrování přestávajíce, v něho doufati se učili, 9. bezbožných běh i cíl života žalostný, pobožných pak potěšený předkládaje, 27. k utíkání zlého a přidržení se dobrého je vzbuzuje.

1 Žalm Davidův.
Nehněvej se [1] příčinou zlostníků, nechtěj záviděti těm, kteříž páší nepravost. 2 Nebo jako [2] tráva v náhle podťati budou, a jako zelená bylina uvadnou. 3 Doufej [3] v Hospodina, a čiň dobré, přebývej na zemi a živ se spravedlivě. 4 Těš se v Hospodinu, a [4] dá tobě žádosti srdce tvého. 5 Uval [5] na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví. 6 A vyvedeť spravedlnost tvou jako světlo, a nevinu tvou jako poledne. 7 Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se příčinou toho, jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž provodí, cožkoli umyslil. 8 Pusť mimo sebe [6] hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl. 9 Nebo zlostníci vypléněni budou, ale ti, kteříž očekávají na Hospodina, [7] dědičně zemí vládnouti budou. 10 Po malé chvíli zajisté, anť bezbožníka nebude, a pohledíš na místo jeho, anť ho již není. 11 Ale [8] tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou [9] ve množství pokoje. 12 Zle myslí bezbožník o spravedlivém, a škřipí na něj zuby svými, 13 Ale Hospodin směje se jemu; nebo vidí, že se přibližuje den jeho. 14 Vytrhujíť [10] bezbožníci meč, a natahují lučiště své, aby porazili chudého a nuzného, aby hubili ty, kteříž jsou ctného obcování; 15 Ale meč jejich vejde v jejich srdce, a lučiště jejich budou polámána. 16 Lepší jest [11] málo, což má spravedlivý, než veliká bohatství bezbožníků mnohých. 17 Nebo [12] ramena bezbožných polámána budou, spravedlivé pak zdržuje Hospodin. 18 Znáť Hospodin dny upřímých, protož dědictví jejich na věky zůstane. 19 Nebudouť zahanbeni v čas zlý, a ve dnech hladu nasyceni budou; 20 Ale bezbožníci [13] zahynou, a nepřátelé Hospodinovi, jak tuk beranů s dymem mizí, tak zmizejí. 21 Vypůjčuje bezbožník, a nemá co oplatiti, ale spravedlivý [14] milost činí, a rozdává. 22 Nebo [15] požehnaní ode Pána zemí vládnouti budou, ale zlořečení od něho budou vypléněni. 23 Krokové člověka spravedlivého od Hospodina spravováni bývají, a cestu jeho libuje. 24 Jestliže by upadl, neurazí se; nebo Hospodin drží jej za ruku jeho. 25 Mlad jsem byl, a sstaral jsem se, a neviděl jsem spravedlivého opuštěného, ani semene jeho žebrati chleba. 26 Každého dne milost činí, i půjčuje, a však símě jeho jest v požehnání. 27 Odstup [16] od zlého, a čiň dobré, a bydliti budeš na věky. 28 Nebo Hospodin miluje soud, a neopouští svatých svých, na věky v stráži jeho budou; símě pak bezbožníků bude vypléněno. 29 Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou. 30 Ústa spravedlivého mluví moudrost, a jazyk jeho vynáší soud. 31 Zákon Boha jeho jest v srdci jeho, pročež nepodvrtnou se nohy jeho. 32 Špehujeť [17] bezbožník po spravedlivém, a hledá ho zahubiti; 33 Ale [18] Hospodin ho nenechá v ruce jeho, aniž ho dopustí potupiti, když by souzen byl. 34 Očekávejž [19] tedy na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě [20] povýší, abys [21] dědičně obdržel zemi, z níž že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš. 35 Viděl jsem bezbožníka hrozné síly, an se rozložil jako zelený samorostlý strom. 36 Ale tudíž pominul, a aj nebylo ho; nebo hledal jsem ho, a není nalezen. 37 Pozor měj na pobožného, a viz upřímého, žeť takového člověka poslední věci jsou potěšené, 38 Přestupníci [22] pak že tolikéž vyhlazeni budou, a bezbožníci naposledy vyťati. 39 Ale spasení spravedlivých jest od

 1. Přísl. 14,9;24,19.
 2. Žalm.129,6.
 3. Ozeáš.12,6.7.
 4. Žalm.20,5.
 5. Mat.6,25.
 6. Efez.4,26.31. Kol.3,8.
 7. Mat.5,5.
 8. Mat.5,5.
 9. Žalm.119,165.
 10. Žalm.7,16.
 11. Přísl.15,16.
 12. 1 Sam.2,31.
 13. Žalm.68,3.
 14. Žalm.112,5.
 15. Žalm.25,13. Mat.25,34.
 16. Žalm.34,15.
 17. Žalm.10,9.
 18. Dan.6,14.20.
 19. Žalm.27,14.
 20. 1 Petr.5,6.
 21. Mat.5,5.
 22. Žalm.73,19.