Stránka:Bible kralická (1918).pdf/492

Tato stránka nebyla zkontrolována

fám, plésati bude srdce mé [13. 1] v spasení tvém; 6 zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil.

 1. Žalm.9,15.

Žalm XIV.

Prorok obecnou všech lidí zkázu a porušení předkládá, 5. pobožené těší, 6. bezbožným domlouvá, 7. a vysvobození věřícím žádá.

1 Přednímu zpěváku, píseň Davidova. Říká blázen v [14. 1] srdci svém: [14. 2] Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré. 2 Hospodin s nebe [14. 3] popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha. 3 Všickni se [14. 4] odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. 4 Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, že [14. 5] zžírají lid můj, jako by chléb jedli? Hospodina pak [14. 6] nevzývají. 5 Tehdáž se náramně strašiti budou; nebo Bůh jest v rodině spravedlivého. 6 Radu chudého potupujete, ale Hospodin jest naděje jeho. 7 Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Když Hospodin zase přivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.

 1. Žalm.53,2 násl.
 2. Žalm.10,4.
 3. Žalm.33,13.
 4. Řím.3,12.
 5. Žalm.79,7.
 6. Žalm.53,7.

Žalm XV.

David se otazuje, a Bůh odpovídá na to, kdo by praví oudové církve svaté byli, a v nebi věčně přebývati měli.

1 Žalm Davidův.
Hospodine, kdo [15. 1] bude přebývati v stánku tvém? Kdo [15. 2] bydliti bude na hoře svaté tvé? 2 Ten, kdož [15. 3] chodí v upřímnosti, a činí spravedlnost, a [15. 4] mluví pravdu z srdce svého. 3 Kdož [15. 5] neutrhá jazykem svým, bližnímu svému nečiní zlého, a potupy neuvodí na bližního svého. 4 Ten, před jehož očima v [15. 6] nevážnosti jest zavržený, v poctivosti pak bojící se Hospodina; a [15. 7] přisáhl-li by i se škodou, však toho nemění. 5 Kdož [15. 8] peněz svých nedává na lichvu, a daru [15. 9] proti nevinnému nebéře. Kdož tyto věci činí, nepohneť se na věky.

 1. Žalm.84,5.
 2. Žalm.24,3.
 3. Izai.33,15.
 4. Efez.4,25.
 5. Job.27,4.
 6. Přísl.18.5,
 7. Joz.9,20.
 8. 2 Mojž.22,25.
 9. Přísl.17,23.

Žalm XVI.

Modlitba s ukázáním pravé důvěrnosti k Bohu. 5. zatím dobrodiní Božích vděčné a potěšené vypravování.

1 Zlatý zpěv Davidův.
Ostříhej [16. 1] mne, Bože silný, neboť v tebe doufám. 2 Rciž, duše má, Hospodinu: Ty jsi Pán můj, dobrota má nic tobě neprospěje. 3 Ale svatým, kteříž jsou na zemi, a znamenitým, v nichž všecka líbost má. 4 Rozmnožují bolesti své ti, kteříž k cizímu bohu chvátají; neokusím [16. 2] obětí jejich ze krve, aniž vezmu jména jejich ve rty své. 5 Hospodin jest částka dílu mého a kalicha mého; ty zdržuješ los můj. 6 Provazcové padli mi na místech veselých, a [16. 3] dědictví rozkošné dostalo se mi. 7 Dobrořečiti budu Hospodinu, kterýž mi radí; nebo i v noci vyučují mne ledví má. 8 Představuji [16. 4] Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepohnu. 9 Z té příčiny [16. 5] rozveselilo se srdce mé, a zplésala sláva má, ano i tělo mé v bezpečnosti přebývati bude. 10 Nebo [16. 6] nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení. 11 Známou učiníš mi [16. 7] cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.

 1. Žalm.86,2.
 2. Izai.1,11.
 3. Žalm.2,8.
 4. kutk.2,25.
 5. Žalm.13,6.
 6. Skutk.2,27.31.
 7. Izai.53,10 násl.

Žalm XVII.

Muž svatý v ssoužení svém poroučí se s svou nevinou Bohu, nepřátel svých vzteklost, svou pak k Bohu doufanlivost předkládaje.

1 Modlitba Davidova.
Vyslyš, Hospodine, [17. 1] spravedlnost, a pozoruj volání mého; nakloň uší k modlitbě mé, kteráž jest beze vší rtů ošemetnosti. 2 Od tváři tvé vyjdiž soud můj, oči tvé nechať patří na upřímnost. 3 Zkusils [17. 2] srdce mého, navštívils je v noci; ohněm jsi mne zpruboval, aniž jsi co shledal; to, což myslím, nepředstihá úst mých. 4 Z strany pak skutků lidských, já podlé slova rtů tvých vystříhal jsem se stezky [17. 3] zhoubce. 5 Zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé. 6 Já volám k tobě, nebo vyslýcháš mne, ó Bože silný; nakloň ke mně ucha svého, a slyš řeč mou.

 1. Žalm.4,2;5,1.
 2. Žalm.7,10.
 3. Jan.3,44.