Stránka:Bible kralická (1918).pdf/489

Tato stránka nebyla zkontrolována

chetnosti, hrob [5. 1] otevřený hrdlo jejich, jazykem svým lahodně mluví. 11 Zkaz [5. 2] je, ó Bože, nechať padnou od rad svých; pro množství nešlechetností jejich rozptyl je, poněvadž odporní jsou tobě. 12 A ať se všickni v tě [5. 3] doufající radují, na věky ať plésají, když je zastírati budeš; ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé. 13 Nebo ty, Hospodine, požehnáš spravedlivému, a jako štítem přívětivostí svou [5. 4] vůkol zastřeš jej.

 1. Řím.3,13.
 2. Žalm.9,6.
 3. Žalm.4,8.
 4. Žalm.103,4.

Žalm VI.

David S. modle se, aby nemoci i smrti zproštěn byl, 9. a jsa tím jist, že bude vyslyšán, 11. nepřátelům svým zahanbení žádá.

1 Přednímu kantoru na neginot, k nízkému zpěvu, žalm Davidův. 2 Hospodine, [6. 1] netresci mne v hněvě svém, ani v prchlivosti své kárej mne. 3 Smiluj [6. 2] se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé. 4 Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad? 5 Navratiž se, [6. 3] Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro milosrdenství své. 6 Nebo mrtví nezpomínají na tebe, a v hrobě kdo tě bude oslavovati? 7 Ustávám [6. 4] v úpění svém, ložce své každé noci svlažuji, slzami svými postel svou smáčím. 8 Sškvrkla se zámutkem [6. 5] tvář má, sstarala se příčinou všech nepřátel mých. 9 Odstuptež [6. 6] ode mne všickni činitelé nepravosti; neboť jest vyslyšel Hospodin hlas pláče mého. 10 Vyslyšel [6. 7] Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal. 11 Nechažť se [6. 8] zastydí a předěsí zřejmě všickni nepřátelé moji, nechažť jsou zpět obráceni a rychle zahanbeni.

 1. Žalm.38,2. Jer.10,24.
 2. Žalm.41,5.
 3. Žalm.86,16.
 4. Žalm.38,10.
 5. Job.17,7. Žalm.31,10.
 6. Mat.25,41.
 7. Žalm.10,17.
 8. Žalm.35,4; 40,15.16.

Žalm VII.

David S. modlí se Bohu za vysvobození. 11. Za tím ustanoviv se v doufání, protivníkům svým trestáním hrozí, 18. sám pak od sebe vděčnost zaslibuje.

1 Osvědčení neviny Davidovy, o čemž zpíval Hospodinu z příčiny slov Chusi syna [7. 1] Jeminova. 2 Hospodine Bože můj, v toběť doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne, 3 Aby neuchvátil jako [7. 2] lev duše mé, a neroztrhal, když by nebyl, kdo by vysvobodil. 4 Hospodine Bože můj, učinil-li jsem to, jest-li nepravost při mně, 5 Činil-li jsem zle tomu, kdož se ke mně pokojně choval, (nýbrž spomáhal jsem protivícímu se mi bez příčiny), 6 Nechať stihá nepřítel duši mou, i popadne, a pošlapá na zemi život můj, a slávu mou v prach uvede. Sélah. 7 Povstaň, Hospodine, v hněvě svém, vyvyš se proti vzteklostem mých nepřátel, a prociť ke mně, nebo jsi soud nařídil. 8 I shrne se k tobě shromáždění lidí; pro ně tedy u výsost navrať se zase. 9 Hospodin [7. 3] souditi bude lidi. Sudiž mne, Hospodine, podlé spravedlnosti mé, a podlé nevinnosti mé, kteráž při mně jest. 10 Ó by již k skončení přišla [7. 4] nešlechetnost bezbožných, spravedlivého pak abys utvrdil ty, kterýž [7. 5] zkušuješ srdce a ledví, Bože spravedlivý. 11 Bůh jest [7. 6] štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem. 12 Bůh jest [7. 7] soudce spravedlivý, Bůh silný hněvá se na bezbožného každý den. 13 Neobrátí-li se, naostříť meč svůj; lučiště své [7. 8] natáhl, a naměřil je. 14 Připravil sobě i zbroj smrtelnou, střely [7. 9] své proti škůdcím přistrojil. 15 Aj, rodí nepravost; nebo [7. 10] počav těžkou bolest, urodí lež. 16 Jámu kopal, i vykopal ji, ale padne do dolu, kterýž přistrojil. 17 Obrátíť se [7. 11] usilování jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho nepravost jeho sstoupí. 18 Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a [7. 12] žalmy zpívati jménu Hospodina nejvyššího.

 1. 2 Sam.16,5.11.
 2. Žalm.10,9.
 3. 1 Mojž.18,25. Žalm.9,5.
 4. Žalm.104.35
 5. 1 Sam.16,7.Luk.16,15.
 6. Žalm.3,4;18,3.
 7. Žalm.9,5;94,2.
 8. Pláč Jer.2,4;3,12.
 9. Žalm.45,6.
 10. Job.15,35.
 11. Přísl.5,22.
 12. Žalm.92,2.

Žalm VIII.

David vyvyšuje Božskou velebnost ve všech věcech a obzvláštně v stvoření a v napravení člověka zjevenou.

1 Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův. 2 Hospodine Pane náš, jak důstojné