Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/494

Tato stránka nebyla zkontrolována

2 Připomenutj Božjch dobrodinj. Žádoſtiwě očekáwaľ ſem na Hoſpodina/ y nakloniľ ſe ke mně/ a wyſľyſſeľ mé woľánj, 3 A wytáhľ mne z čiſterny hľučjcý/ y z bľáta bahniwého/ a poſtawiľ na ſkále nohy mé/ a kroky mé vtwrdiľ. 4 A tak wľožiľ w vſta má pjſeň nowau/ chwáľu Bohu naſſemu: [což] když vhlédagj mnozý/ y báti ſe, y daufánj ſkľádati budau w Hoſpodinu. 5 Bľahoſľawený ten člowěk kterýž ſkľádá w Hoſpodinu ſwau naděgi/ a neohlédá ſe na pyſſné/ ani na ty kteřjž ſe ke ľži vchylugj. 6 Mnohé wěcy činjš ty Hoſpodine Bože můg/ [a] diwnj [gſau] ſkutkowé twogi, y myſſlenj twá o nás: nenj kdoby ge pořád wyčjſti mohľ před tebau: [gá] chtěľli bych ge wymľuwiti a wyprawiti/ mnohem wjce gich geſt, nežli wypraweno býti může. 7 [1]Oběti a daru neobljbiľs/ [ale] vſſi ſy mi otewřeľ/ zápaľu [2] a oběti [3] za hřjch nežádaľ ſy. 8 Proroctwj o Kryſtu. Tehdy řekľ ſem; Ay gduť, [gakož] w knihách pſáno geſt o mně. 9 Abych činiľ wůli twau, Bože můg ljboſt mám: nebo Zákon twůg [geſt] v proſtřed wnitřnoſtj mých. 10 Ohľaſſowaľ ſẽ ſprawedlnoſt w ſhromážděnj welikém: ay, rtů ſwých [že] ſem nezdržowaľ/ ty znáš Hoſpodine. 11 Sprawedlnoſti twé nevkryľ ſem v proſtřed ſrdce ſwého/ prawdu twau, a ſpaſenj twé wyprawowaľ ſem/ nezatagiľ ſem miľoſrdenſtwj twého a prawdy twé, w ſhromážděnj welikém. 12 Modlitba Ty [pak] Hoſpodine newzdalůg ſlitowánj ſwých odemne/ miľoſrdenſtwj twé a prawda twá, wždycky ať mne oſtřjhagj. 13 Neboť ſau mne obkljčiľy zľé wěcy, gimž počtu nenj/ doſtihľy mne mé neprawoſti/ tak že prohlédnauti nemohu/ rozmnožiľy ſe nad [počet] wľaſů hľawy mé/ a ſrdce mé opuſtiľo mne. 14 Račiž ty mne Hoſpodine wyſwoboditi: Hoſpodine poſpěſſiž ku pomoci mé. 15 Zahanbeni buďte, a zapyřte ſe wſſickni, kteřjž hledagj duſſe mé, aby gi zahľadili: zpět obráceni, a w potupu dáni buďte, kteřjž ljboſt magj w neſſtěſtj mém: 16 Přigdiž na ně ſpuſſtěnj, za to že mne k hanbě přiwéſti vſylugj, řjkagjce; Hahá/ hahá: 17 [Ale] ať radugj a wesſelj ſe w tobě wſſickni hledagjcý tebe/ a miľugjcý ſpaſenj twé, ať řjkagj wždycky; Weleſľawen budiž Hoſpodin. 18 Gá pak [ačkoli] chudý a nuzný ſem/ Pán [wſſak] pečuge o mne, pomoc má a wyſwoboditel můg ty gsy/ Bože můg neprodléweyž.

  1. Žid.10.5.
  2. Leuit. 3.
  3. Leuit. 4.

Žaľm XLI.Star. 40.
Modlitebný, a Prorocký.
Dawid bľahoſľawẽſtwj těch kteřjž nad bjdnými ljtoſt magj vkázaw, 6. nad nevpřjmnoſtj nepřáteľ ſwých nařjká/ 11. a za wyſwobozenj, y z treſtánj takowých lidj Bohu ſe modlj.

1 Přednjmu Zpěwáku, Žaľm Dawidú.

2 Vžitek ljtoſti nad chudými. BĽahoſľawený kdož prozřetedlný ſaud činj o chudém: w den zľý wyſwobodj geg Hoſpodin. 3 Hoſpodin ho oſtřeže, a obžiwj geg/ bľažený bude na zemi/ aniž ho wydá ljboſti nepřáteľ geho: 4 Hoſpodin ho na ľožci we mdľobě poſylj: wſſecko leženj geho w nemocy geho proměnj. 5 Gá řekľ ſem; Hoſpodine, ſmiľůg ſe nademnau/ vzdraw duſſi mau/ nebo ſem tobě zhřeſſiľ. 6 Zľoſt nepřáteľ. Nepřátelé mogi mľuwili zle o mně, [řkauce]; Skoroliž vmře/ a zahyne gméno geho? 7 A geſtliže [kdo z nich] přicházý, aby mne nawſſtjwiľ/ pochlebenſtwj mľuwj: ſrdce geho zbjrá ſobě neprawoſt/ a wygda wen, roznáſſj [gi]. 8 Sſſeptáwagj ſe ſpoľu proti mně, wſſickni kteřjž mne nenáwidj/ a přičjtagj mi zľé wěcy, [řjkagjce]; 9 Pomſta [pro] neſſlechetnoſt přichytiľa ſe ho/ a kdyžtě ſe ſľožiľ/ nepowſtaneť zaſe. 10 Také y ten, s njmž ſem byľ w přátelſtwj/ gemuž ſem ſe dowěřowaľ/ [1]a kterýž gjdaľ chléb můg, pozdwihľ paty proti mně: 11 Modlitba Ale ty Hoſpodine ſmiľůg ſe nademnau/ a pozdwihni mne a odpľatjm gim. 12 Abych odtud poznaľ, že mne ſobě libugeš/ kdyžby ſe neradowaľ nademnau nepřjteľ můg. 13 Mne pak, w vpřjmnoſti mé zachowáš/ a poſtawjš před obljčegem ſwým na wěky. 14 Požehnaný Hoſpodin Bůh Izraelſký/ od wěků až na wěky, Amen, y Amen.

  1. Jan.13.18 Skut.1,16.

Žaľm XLII.Star. 41.
W daufanj vſtawugjcý.
Dawid S. ſľužeb Božjch gſa zbawen/ a přjčinau tau od nepřáteľ potupně dotýkã Hospodinu toho taužj. 6. Za tjm, gaký ſám w ſobě o tu wěc bog měľ/ w němž wjra s mdľobau těľa ſe tak potýkaľa, že wždy napoſledy ſwjtězyľa/ o tom wyprawuge.

1 Přednjmu Zpěwáku [z] ſynů Chore. [Žaľm] wyvčugjcý.

2 Nařjkánj. GAkož gelen řwe [dychtě] po tekutých wodách/ tak duſſe má řwe k tobě, ó Bože: 3 [1]Žjznj duſſe má Boha, Boha ži-

  1. Njž 84. 3.