Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/493

Tato stránka nebyla zkontrolována

Žaľm XXXVIII.Star. 37.
Modlitebný.
Dawid gſa w vzkoſti/ hřjchy wyznáwá: nad nemocý ducha y těla, 12. opuſſtěnjm od přáteľ, y nad zľoſtj nepřáteľ nařjká, 14. a předľožiw ſwau trpěliwoſt y w Boha daufánliwoſt, 22. za ſpomoženj Boha proſý.

1 Žaľm Dawidú k připomjnánj.

2 Modlitba a odwrácenj hněwu Božjho. HOſpodine, w prchliwoſti ſwé netreſcy mne/ ani w hněwě ſwém kárey mne. 3 Nebo ſtřeľy twé vwázľy we mně/ a ruka twá na mne těžce dolehľa. 4 Nic nenj ceľého w těle mém, pro twau hněwiwoſt/ nemagj pokoge koſti mé, pro hřjch můg. 5 Nebo neprawoſti mé wzeſſľy nad hľawu mau/ gako břjmě těžké, nemožné ſau mi k vneſenj: 6 Zahnogiľy ſe, a kyſſj rány mé/ pro bľáznowſtwj mé: 7 Pohrbený a ſkljčený ſem náramně/ každého dne w ſmutku chodjm. 8 Nebo ledwj má plná gſau mrzkoſti/ a nic nenj ceľého w těle mém. 9 Zemdlen gſem a potřjn přewelice/ řwu pro vzkoſt ſrdce ſwého. 10 Pane, před tebau geſt wſſecka žádoſt má/ a wzdychánj mé nenj před tebau ſkryto. 11 Nařjkánj Srdce mé zmjtá ſe/ opuſtiľa mne ſýľa má/ y to ſwětľo očj mých nenj ſemnau. 12 Ti kteřjž mne miľowali, a towaryſſj mogi, ſſtjtj ſe ran mých/ a přjbuznj mogi zdaleka ſtogj. 13 Ti [pak] kteřjž ſtogj o bezžiwotj mé, oſjdľa lécegj/ a kteřjž mého zľého hľedagj, mľuwj přewráceně/ a přes ceľý den ľeſt a chytroſt ſmýſſlegj. 14 Ale gá gako hľuchý neſľyſſjm/ a gako němý, kterýž neotwjrá vſt ſwých: 15 Tak gſem gako člowěk kterýž neſľyſſj/ a w gehož vſtech nenj žádného odporu. 16 Daufánj w Boha. Nebo na tě Hoſpodine očekáwám, ty [zamne] odpowjš, Pane Bože můg. 17 Nebo ſem řekl; Ať ſe neradugj zemne, pokleſľaliby ſe noha má/ ať ſe pyſſně nepozdwihugj nademnau. 18 Poněwadž k [ſnáſſenj] bjd hotow gſem/ anobrž boleſt má wždycky geſt předemnau, 19 A že neprawoſti ſwé wyznáwám/ a pro hřjch ſwůg teſkljm. 20 Pročež nepřátelé mogi weſeli gſauce, ſylj ſe/ a rozmnožugj ſe ti, kteřjž mne bez přjčiny nenáwidj: 21 A zľým za dobré mi ſe odpľacugjce, činj mi protiwenſtwj, protože dobrého náſledugi. 22 Modlitba Neopauſſtěgž mne Hoſpodine Bože můg, newzdalůgž ſe ode mne: 23 Přiſpěg k ſpomoženj mému, Pane ſpaſenj mého.

Žaľm XXXIX.Star. 38.
W daufanj vſtawugjcý, a modlitebný.
Ač ſobě Dawid vľožiľ w pokogi a trpěliwoſti žiw býti/ wſſak těžkoſtmi w myſli ſwé gſa znepokogẽ y w reptánj proti B. ſe wydaľ, 8. potõ ſã k ſobě přiſſed, za miľoſt proſyľ.

1 Přednjmu Zpěwáku [1] Jedutunowi, Žaľm Dawidú.

2 Dobrý vmyſľ Dawidú přjčinami změněn. ŘEkľ ſem; Oſtřjhati budu ceſt ſwých/ abych nezhřeſſiľ gazykem ſwým: pogmu w vzdu vſta ſwá/ dokudž [bude] bezbožnjk předemnau. 3 Mlčenjm byľ ſem k němému [podobný], vmlčeľ ſem ſe [y] ſprawedliwého [odporu]/ ale boleſt má wjce zbauřena geſt. 4 Hořeľo we mně ſrdce mé/ roznjcen geſt oheň w přemyſſlowánj mém/ [tak že] ſem mľuwiľ gazykem ſwým, [řka]; 5 Dey mi znáti Hoſpodine, konec [žiwota] mého/ a odměřenj dnů mých gaké geſt/ abych wěděľ gak dľauho trwati mám. 6 Ay na dľaň odměřiľ sy mi dnů/ a wěk můg geſt gako nic před tebau: a giſtě žeť nenj než pauhá marnoſt každý čľowěk, [gakkoli] pewně ſtogjcý. Sélah. 7 Giſtě tak pomigj čľowěk, gako ſtjn/ nadarmo zagiſté kwaľtuge ſe/ ſhromažďuge, a newj kdo to pobéře. 8 Modlitba Načežbych tedy nynj očekáwaľ Pane? Očekáwánj mé geſt na tebe. 9 [A protož] odewſſech přeſtaupenj mých wyſwoboď mne: za poſměch bľáznu newyſtawůg mne. 10 Oněměľ ſem, a neotewřeľ vſt ſwých/ proto, že sy ty včiniľ to. 11 Odegmi ode mne metľu ſwau/ [nebo] od ſſwihánj ruky twé, doceľa zhynuľ ſem. 12 Ty [když] žehránjm pro neprawoſt, treſceš člowěka/ hned gako mol k zetlenj přiwodjš zdárnoſt geho: marnoſt zagiſté g~t wſſeliký čľowěk. Séľah. 13 Wyſľyſſiž modlitbu mau, Hoſpodine/ a woľánj mé přigmi w vſſi [ſwé]/ neodmlčůgž ſe kwjlenj mému: nebo gſem přjchozý a podruh v tebe, gako [y] wſſickni otcowé mogi. 14 Ponechey mne/ ať ſe poſyljm/ prwé nežbych ſe odebraľ/ a giž [zde wjce] nebyľ.

  1. 1 Par. 16. 41. Item 25. 3.

Žaľm XL.Star. 39.
Wyvčugjcý, Prorocký, a modlitebný.
Dawid předeſſľými dobrodinjmi, gichž y ſám, 5. y s ginými wěrnými okuſyľ/ 9. a ſtáľoſtj ſwau při Bohu, w dowěrnoſti ſe vſtawiw/ 12. ſobě miľoſti a pomocy/ 15. bezbožným wyhľazenj/ dobrým potěſſenj, od Boha žádá.

1 Přednjmu Zpěwáku Dawidú Žaľm.