Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/492

Tato stránka nebyla zkontrolována

njků ať mne nezawozuge. 12 Tam kdež padagj činitelé neprawoſti/ poraženi býwagj/ a nemohau powſtati.

Žaľm XXXVII.Star. 36.
Wyvčugjcý.
Prorok, aby pobožnj bezbožným gegich čaſného dobrého bydľa nezáwiděli, (???) ale na Božjm opatrowánj přeſtáwagjce, w něho daufati ſe včili/ 9. bezbožných běh y cýl žiwota žaľoſtný, pobožných pak potěſſený předkladage/ 27. k vtjkanj zľého a přidrženj ſe dobrého ge wzbuzuge.

1 [Žaľm] Dawidú.

Napomenutj k daufánj w B. NEhněweg ſe [1] přjčinau zloſtnjků/ nechtěg záwiděti těm kteřjž páſſj neprawoſt. 2 Nebo gako tráwa, w náhle podťati budau/ a gako zelená bylina vwadnau. 3 Daufey w Hoſpodina, a čiň dobré/ přebýwey na zemi, a žiw ſe ſprawedliwě. 4 Těš ſe w Hoſpodinu/ a dá tobě žádoſti ſrdce twého. 5 Vwal na Hoſpodina ceſtu ſwau/ a ſlož w něm naděgi: onť zagiſté [wſſecko] zprawj, 6 [2] A wywedeť ſprawedlnoſt twau, gako ſwětľo/ a newinu twau gako poľedne. 7 Mlčeliwě ſe měg k Hoſpodinu/ a očekáwey na něg pečliwě: Nekormuť ſe přjčinau toho, gemuž ſe dařj na ceſtě geho/ přjčinau čľowěka, kterýž prowodj cožkoli vmyſliľ. 8 Puſť mimo ſebe hněw a zanech prchliwoſti/ nezpauzeg ſe tak aby zle činiti chtěľ. 9 Cýl bezbožných y pobožných Nebo zľoſtnjcy wypléněni budau/ ale ti, kteřjž očekáwagj na Hoſpodina, dědičně zemj wľádnauti budau. 10 Po maľé chwjli zagiſté, anť bezbožnjka nebude/ a pohledjš na mjſto geho/ anť ho giž nenj. 11 [3] Ale tiſſj dědičně obdržj zemi/ a rozkoš mjti budau we množſtwj pokoge. 12 Zle myſlj bezbožnjk o ſprawedliwém/ a ſſkřipj na něg zuby ſwými, 13 [Ale] Hoſpodin ſměge ſe gemu: nebo widj, že ſe přibližuge den geho. 14 Wytrhugjť bezbožnjcy meč/ a natahugj ľučiſſtě ſwé aby porazyli chudého, a nuzného/ aby hubili ty, kteřjž gſau ctného obcowánj: 15 [Ale] meč gegich wegde w gegich ſrdce/ a ľučiſſtě gegich budau poľámána. 16 Lepſſj geſt máľo, což má ſprawedliwý/ než weliká bohatſtwj bezbožnjků mnohých. 17 Nebo ramena bezbožných poľámána budau/ ſprawedliwé pak zdržuge Hoſpodin. 18 Znáť Hoſpodin dny vpřjmých/ protož dědictwj gegich na wěky zuſtane: 19 Nebudauť zahanbeni w čas zľý/ a wednech hľadu naſyceni budau: 20 Ale bezbožnjcy zahynau/ a nepřátelé Hoſpodinowi, gak tuk beranů s dymem mizý, [tak] zmizegj. 21 Wypůgčuge bezbožnjk/ a nemá co opľatiti/ ale ſprawedliwý miľoſt činj, a rozdáwá. 22 Nebo požehnanj ode Pána, zemj wľádnauti budau/ ale zľořečenj od něho, budau wypléněni. 23 Krokowé čľowěka [ſprawedliwého] od Hoſpodina zprawowáni býwagj/ a ceſtu geho libuge. 24 Geſtližeby vpadľ, nevrazý ſe/ nebo Hoſpodin držj geg za ruku geho. 25 Mľad ſem byľ/ a sſtaraľ ſem ſe/ [4] a newiděľ ſem ſprawedliwého opuſſtěného/ ani ſemene geho žebrati chleba. 26 Každého dne miľoſt činj, y půgčuge/ a wſſak ſýmě geho [g~t] w požehnánj. 27 {{Poznámka po straně|NaučenjOdſtup od zľeho/ a čiň dobré/ a bydliti budeš na wěky. 28 Nebo Hoſpodin miľuge ſaud/ a neopauſſtj [5] ſwatých ſwých/ na wěky w ſtráži geho budau: ſýmě pak bezbožnjků bude wypléněno. 29 [Ale] ſprawedliwj vgmau zemi dědičně/ a na wěky w nj přebýwati budau. 30 Vſta [6] ſprawedliwého mľuwj maudroſt/ a gazyk geho wynáſſj ſaud. 31 Zákon Boha geho [geſt] w ſrdcy geho/ pročež nepodwrtnau ſe nohy geho. 32 Sſpehugeť bezbožnjk po ſprawedliwém/ a hledá ho zahubiti: 33 [Ale] Hoſpodin ho nenechá w ruce geho/ aniž ho dopuſtj potupiti/ kdyžby ſauzen byľ. 34 Očekáweyž [tedy] na Hoſpodina/ a oſtřjhey ceſty geho/ a on tě powýſſj/ aby dědičně obdržeľ zemi/ [z njž] že wykořeněni budau bezbožnjcy, vhlédáš. 35 Widěľ ſem bezbožnjka hrozné ſýľy/ an ſe rozľožiľ gako zelený ſamoroſtľý [ſtrom]: 36 [7] Ale [tudiž] pominuľ/ a ay, nebyľo ho: nebo hledaľ ſem ho/ a nenj nalezen. 37 Pozor měg na pobožného/ a wiz vpřjmého/ žeť [takowého] člowěka poſlednj wěcy gſau potěſſené, 38 Přeſtupnjcy pak že tolikež wyhľazeni budau/ a bezbožnjcy napoſledy wyťati. 39 Ale ſpaſenj ſprawedliwých [g~t] od Hoſpodina: [onť geſt] ſýľa gegich w čaſu sſauženj. 40 Spomahať gim Hoſpodin, a ge wytrhuge/ wytrhuge ge od bezbožnjků, a zachowáwá ge: nebo daufagj w něho.

  1. Přjſľ.23.17 Item 24.1.
  2. Izai. 58. 3.
  3. Mat. 5. 5.
  4. Eklu. 2.10,11.
  5. Wiz Žaľm 9. 11.
  6. Izai (???)
  7. Wýš w. 10