Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/491

Tato stránka nebyla zkontrolována

ti mně bogugj: 2 Pochyť ſſtjt a pawézu/ a powſtaň mi ku pomocy: 3 Wezmi y kopj/ a wygdi wſtřjc těm, kteřjž táhnau proti mně: Rcyž duſſi mé; Spaſenj twé gáť gſem. 4 Nechať ſe zahanbj a zapýřj, ti kteřjž hledagj duſſe mé/ zpět ať ſau obráceni a zahanbeni, ti kteřjž mi zlé obmýſſlegj: 5 Ať gſau [1] gako plewy před wětrem/ a Angeľ Hoſpodinú rozptylůgž ge: 6 Ceſta gegich budiž temná a plzka/ a Angeľ Hoſpodinú sſtihey ge. 7 Nebo ſau bez přjčiny polékli w gámě oſýdľo ſwé/ bez přjčiny wykopali [gámu] duſſi mé. 8 Připadniž na ně ſetřenj, gehož ſe nenadáli/ a ſýt gegich, kterauž vkryli, ať ge vľowj/ s hřmotem ať do nj wpadnau. 9 Duſſe má pak ať ſe wesſelj w Hoſpodinu/ a ať raduge ſe w ſpaſenj geho. 10 [A tuť] wſſecky koſti mé řeknau; Hoſpodine, kdo geſt podobný tobě? geſſto wytrhugeš ztrápeného, z [moci toho] kterýž nad něg ſylněgſſj geſt: tolikéž chudého a nuzného, od toho kterýž ho náſylně ľaupj. 11 Zľoſt nepřáteľ. Powſtáwagj ſwědkowé ľžiwj/ a nato očemž newjm, dotazugj ſe mne: 12 Zľým za dobré mi ſe odpľacugj/ duſſe mé zbawiti [mne chtjce]. 13 Geſſto gá w nemocy gegich, pytlem ſem ſe přiodjwaľ/ duſſi ſwau poſtem trápiľ/ a ſám vſebe za ně čaſto ſe modliľ: 14 Gako k přjteli, gako k bratru wľaſtnjmu, ſem chodjwaľ: gakožto ten kterýž po matce kwjlj, ſmutek neſa, tak ſem ſe ponižowaľ. 15 Ale oni z mého zľého radowali ſe a rotili ſe/ ſhromažďowali ſe proti mně [y ti] neynewážněgſſj/ očemž ſem newěděl/ vtrhali [mi] a nemlčeli. 16 S pokrytcy, poſměwači, fatkáři/ ſſkřipěli na mne zuby ſwými. 17 Modlitba Pane, dľauholiž ſe djwati budeš? wytrhni duſſi mau od zhauby gegich/ od lwů, gedinkau mau. 18 [Y] budu tě oſľawowati w ſhromážděnj welikém/ wemnožſtwj lidu tebe chwaliti budu. 19 Nechažť ſe nade mnau neradugj, ti kteřjž bezprawně ke mně ſe nepřateľſky magj/ [2] ti kteřjž mne nenáwidj bez přjčiny ať nemhauragj očima. 20 Neboť nemľuwj [ku] pokogi/ ale proti pokogným nazemi, ſľowa lſtiwá wymýſſlegj. 21 Anobrž rozdjragj proti mně vſta ſwá, a řjkagj; Hahá, hahá, [gižť] widj oko náſſe. 22 Widjš [ty to] Hoſpodine/ neodmlčůgž ſe: Pane, newzdalůgž ſe odemne: 23 Probudiž ſe/ a procyť k ſaudu mému: Bože můg, a Pane můg, k [obhágenj] pře mé. 24 Suď mne podlé ſprawedlnoſti ſwé, Hoſpodine Bože můg/ ať ſe neradugj nademnau: 25 Ať neřjkagj w ſrdcy ſwém; Měhoděk duſſi naſſj: ať neřjkagj; Sehľtili ſme geg: 26 [Ale] ať ſe zahanbj a zapýřj, wſſickni radugjcý ſe mému zľému/ w ſtud a hanbu ať ſau oblečeni, ti kteřjž ſe zpjnagj proti mně. 27 Ti [pak] kteřjž mi přegj mé ſprawedlnoſti, ať pléſagj, a radugj ſe/ a ať řjkagj wždycky; Weleſľawen budiž Hoſpodin, kterýž přege pokoge ſľužebnjku ſwému: 28 Y můg gazyk ohľaſſowati bude ſprawedlnoſt twau/ a na každý den chwáľu twau.

  1. Wýš 2.4.
  2. Jan 15.25.

Žaľm XXXVI.Star. 35.
Wyvčugjcý, a modlitebný.
Dawid wypiſuge neſſlechetnoſť lidj bezbožných/ 6. Božj zpráwu při wěcech ſtwořených y při Cýrkwi geho welebj, 11. a dobrých wěcý ſobě y lidu Božjmu žádá.

1 Přednjmu z Kantorů ſľužebnjka Hoſpodinowa Dawida.

2 Zľoſt bezbožných. PŘewrácenoſt bezbožnjka, pogiſſťuge v wnitřnoſti ſrdce mého/ že nenj žádné bázně Božj před očima geho. 3 Nebo mu [ona] pochlebuge před očima geho/ aby wykonaľ neprawoſt ſwau až do z oſſkliwenj. 4 Sľowa vſt geho gſau neprawá a ľſtiwa/ přeſtaľ ſrozumjwati, aby dobře činiľ. 5 Neprawoſt ſmýſſlj [y] na ľožcy ſwém/ vſtawuge ſe na ceſtě nedobré/ zľého ſe newaruge. 6 Oſľawowánj Boha. Hoſpodine, až do nebes miloſrdenſtwj twé/ prawda twá až do negwyšſſjch obľaků. 7 Sprawedlnoſt twá, gako negwyšſſj hory/ ſaudowé twogi [gako] hľubokoſt neſmjrná: lidi y howada [ſám] zachowáwáš Hoſpodine. 8 Gak přewelmi drahé geſt miľoſrdenſtwj twé, Bože/ a protož ſynowé lidſſtj w ſtjnu křjdeľ twých daufagj. 9 Tučnoſtj domu twého rozwľažowáni býwagj/ a potokem rozkoſſj ſwých napágjš ge. 10 Nebo v tebe geſt ſtudnice žiwota/ a w ſwětle twém ſwětľo widjme. 11 Modlitba Rozproſtři miľoſrdenſtwj ſwé na ty, kteřjž tebe znagj/ a ſprawedlnoſt twau na vpřjmé ſrdcem. 12 Nechažť nedotjrá na mne noha pyſſných/ a ruka bezbož-