Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/485

Tato stránka nebyla zkontrolována

gjme. 10 Hoſpodine zachowáweyž [nás]/ y Kráľ [1] ať ſľyſſj nás, když [k němu] woľati budeme.

  1. t. Kryſtus.

Žaľm XXI.Star. 20.
K wdečnosti probuzugjcý.
Dawid předľožiw dobrodinj Božj ſobě včiněná, 8. ano y budaucý ſwůg způsob/ 9. nepřátľům zahynutj oſwědčuge, 14. a za rozſſjřenj ſľáwy Božj ſe modlj.

1 Přednjmu z Kantorů, Žaľm Dawidú.

2 Wyprawowánj dobrodinj Božjch HOſpodine w ſýle twé raduge ſe kráľ/ a w ſpaſenj twém weſelj ſe přenáramně. 3 Žádoſt [1] ſrdce geho daľ ſy gemu/ a pſbě rtů geho neodepřeľ ſy. Selah. 4 Předſſeľ ſy geg zagiſté hogným požehnánjm/ wſtawiľ ſy na hľawu geº korunu z ryzýho zľata. 5 Žiwota požádaľ od tebe/ a daľ ſy mu prodlenj dnů na wěky wěků. 6 Weliká gẽ ſľáwa geho w ſpaſenj twém/ důſtognoſtj a kráſau přioděľ ſy geg. 7 Nebo ſy geg wyſtawiľ [za přjkľad] hogného požehnánj, až na wěky/ rozweſeliľ ſy geg radoſtj obljčege ſwého. 8 A poněwadž král daufá w Hoſpodina, a w miľoſrdenſtwj Neywyšſſjho/ nepohneť ſe. 9 Mocy nad nepřáteľy Nagdeť ruka twá wſſecky nepřáteľy ſwé/ doſáhne prawice twá těch, kteřjž tě nenáwidj: 10 Vwržeš ge gako do pecy ohniwé, w čas rozhněwánj ſwého: Hoſpodin w prchliwoſti ſwé ſehľtj ge/ a oheň sžjře ge: 11 Plémě gegich z země wyhľadjš a ſýmě gegich z ſynů lidſkých. 12 Nebo ſau proti tobě vkľádali zľoſt/ myſlili na neſſlechetnoſt, [ač gi doweſti] nemohli. 13 Protož ge wyſtawjš za cýl, na tětiwa ſwá přikľádati budeš proti twáři gegich. 14 Modlitba Zgewiž, ſe ó Hoſpodine, w ſýle ſwé/ a budemeť zpjwati, a oſľawowati vdatnoſt twau.

  1. Njž 37. 4.

Žaľm XXII.Star. 21.
Prorocký, a modlitebný.
Prorokuge o vtrpenjch Kryſtowých/ w nichž horliwě ſe modliw, že wyſľyſſán geſt, ſwědčí. 23. Kněžſtwj a králowſtwj geho wěčné, ke wſſj Cýřkwi že přináležj, vkazuge.

1 Přednjmu Zpěwáku, k čaſu gitřnjmu, Žaľm Dawidú.

2 Modlitba BOže můg, [1] Bože můg, pročež ſy mne opuſtiľ? wzdáliľs ſe od ſpaſenj mého a od ſľow nařjkánj mého. 3 Bože můg, přes [ceľý] den woľám, a neſľyſſjš/ y w nocy a nemohu ſe vtagiti. 4 Ty zagiſté [gſy] ſwatý/ zuſtáwagjcý wždycky, k weliké chwále Izraelowi. 5 W toběť daufali otcowé naſſi: daufali/ a wyſwobozowaľs ge. 6 K tobě woľáwali/ a ſpomáhals gim; w tobě daufali/ a nebýwali zahanbeni. 7 Gá pak čerw gſem, a ne čľowěk/ vtržka lidſká/ a powrhel, wůbec. 8 Wſſickni kteřjž mne widj poſmjwagj ſe mi/ oſſklebugj ſe/ a hľawami [2] potřáſagj, [řjkagjce]; 9 Spuſtiľtě ſe na Hoſpodina/ nechť ho wyſwobodj/ nechať geg wytrhne/ poněwadž ſe mu w něm zaljbiľo. 10 [3] Geſſto ty gſy kterýž ſy mne wywedľ z žiwota/ vſtawiw mne w daufánj, při prſjch matky mé. 11 Na tebeť gſem vwržen od narozenj ſwého/ od žiwota matky mé, Bůh můg ty gſy. 12 Newzdalůgž ſe odemne/ nebo sſauženj bljzké geſt, a nemám ſpomocnjka. 13 Obkličugjť mne býkowé mnozý/ ſylnj [woľowé] z Bázan [4] obſtupugj mne: 14 Otwjragj na mne vſta ſwá/ [gako] lew rozſapáwagjcý a řwaucý. 15 Gako woda rozpľynuľ ſem ſe/ a rozſtaupiľy ſe wſſecky koſti mé/ a ſrdce mé gako woſk rozpuſtiľo ſe, v proſtřed wnitřnoſtj mých: 16 Wyprahľa gako ſtřepina ſýľa má/ a gazyk můg přilnuľ k dáſnjm mým/ anobrž w prachu ſmrti poľožiľs mne. 17 Nebo pſy obſkočili mne/ rota zľoſtnjků oblehľa mne/ zprobjgeli ruce mé, y nohy mé. 18 Mohľ bych s čjſti wſſecky koſti ſwé/ oni [pak] hledj na mne, a djwagj ſe mi: 19 Dělj mezy ſebau raucha má/ [5] a o můg oděw mecý los. 20 Ale ty Hoſpodine newzdaľůgž ſe/ ſýľo má, přiſpěg k ſpomoženj mému. 21 Vychwať od meče duſſi mau/ a z moci pſú gedinkau mau. 22 Zachoweg mne od vſt lwa/ a od rohů gednorožcowých wyproſť mne. 23 Chwáľa. [Y] budu wyprawowati [6] bratřjm ſwým, o gménu twém/ v proſtřed ſhromážděnj chwáliti tě budu, [řka]; 24 Kteřjž ſe bogjte Hoſpodina, chwalte geg/ wſſecko ſýmě Jákobowo ctěte geg/ a bog ſe ho wſſecka rodino Izraelowa. 25 Nebo nepohrdá, ani ſe odwracý od trápenj ztrápeného/ aniž ſkrýwá twáři ſwé od něho/ nýbrž když k němu woľá, wyſľýchá [geg]. 26 O tobě chwáľa má [7] w ſhromážděnj welikém/ ſliby ſwé plniti budu před těmi kteřjž ſe bogj tebe. 27 Gjſti budau tiſſj, a naſyceni budau/ Proroctwj o Cýrkwi. chwáliti budau Hoſpodina ti kteřjž ho hledagj/ žiwo bude ſrdce waſſe na wěky. 28 [8]Rozpomenau a o-

  1. Mat. 27. 26., Mar. 25. 34
  2. 2 Kráľ 16. 5. 6. etc., Mat. 27. 19.
  3. Njž 71. 6.
  4. Deut. 32. 14.
  5. Mat. 27. 35., Mar. 25. 24., Jan 19. 34.
  6. Jan. 20. 17., Židům 2. 12.
  7. Njž 35.13., Item 48. 17.
  8. Izai. 60. 14.