Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/484

Tato stránka nebyla zkontrolována

mých poſtawuge mne. 35 Včj ruce mé bogi/ tak že ľámi y ľučiſſtě oceliwé rukama ſwýma. 36 Tys mi také dodaľ ſſtjtu ſpaſenj ſwého/ a prawice twá podpjraľa mne/ a dobrotiwoſt twá mne zwelebiľa. 37 Rozſſjřiľ ſy krokům mým mjſto podemnau/ a nepodwrtľy ſe nohy mé. 38 Honiľ ſem nepřáteľy ſwé/ a poſtihľ ſem ge/ aniž ſem ſe nawrátiľ, až ſem ge wyhubiľ: 39 [Tak] ſem ge zraniľ, že nemohli powſtati, padſſe pod nohy mé. 40 Ty ſy zagiſté mne přepáſaľ vdatnoſtj k bogi/ powſtáwagjcý proti mně ſehnuľ ſy pode mne: 41 Nýbrž daľs mi ſſjgi nepřáteľ mých/ abych ty kteřjž mne nenáwiděli, wypléniľ. 42 Woľaliť ſau, ale nebyľo ſpomocnjka/ k Hoſpodinu, ale newyſľyſſeľ gich. 43 Y potřeľ ſem ge gako prach v powětřj/ gako bľato na vlicých rozſſľapaľ ſem ge. 44 Ty ſy mne wyproſtiľ z různic lidu/ a poſtawiľs mne w hľawu národům: lid kteréhož ſẽ neznaľ, ſľaužiľ mi. 45 Gakž gen zaſlechli/ vpoſlechli mne: cyzozemcy lhali mi. 46 Cyzozemcy ſwadli a třáſli ſe w ohradách ſwých. 47 3. Wděčnoſt Žiwť geſt Hoſpodin, a požehnaná ſkaľa má: protož buď wywyſſowán Bůh ſpaſenj meho: 48 Bůh Sylný, kterýž mi pomſty poraučj/ a podmaňuge mi lidi: 49 [Ty gſy] wyſwoboditeľ múg z [mocy] nepřateľ mých, také i nad powſtáwagjcý proti mně, wywýſſils mne/ a od člowěka vkrutného, wyproſtils mne. 50 [1]A protož chwáliti tě budu mezy národy, ó Hoſpodine/ a gménu twemu Žaľmy prozpěwowati: 51 Kterýž tak důſtogně wyſwobozugeš krale ſweho/ a činjš miľoſrdenſtwj pomazanému ſwému, Dawidowi, yſemeni geho, až na wěky.

  1. Řjm. 15. 9.

Žaľm XIX.Star. 18.
Wyvčugjcy, a modlitebný.
Dawid vkázaw, gak ſe Bůh wěcmi ſtvořenými y ſľowẽ swým wznámoſt vwozuge/ 13. modlj ſe, aby ho od hřjchů předeſſľých očiſtiľ, 14. od dalſſjch zdržeľ, 15. a w K. ſobě obljbiľ.

1 Přednjmu z Kantorů, Žaľm Dawidú.

2 Ohľáſſenj B. ſľáwy.
1. W Skutcých y widitedlných lidem y čitedlných.
NEbeſa wyprawugj ſľáwu Boha ſylneho/ a djlo rukau geho obľoha zwěſtuge. 3 Den po dni, wynáſſj řeč/ a noc po nocy, vkazuge vměnj. 4 Nenjť řeči, ani ſľow, [kdež by] nemohľ ſľyſſán býti hľas gegich: 5 [1]Po wſſj zemi rozcházý ſe zpráwa gegich/ a až do končin okrſſlku ſľowa gich: Sľunci [pak] rozbiľ ſtánek na nich/ 6 Kteréž gako ženich wycházý z pokoge ſwého/ weſelj ſe, gako vdatný rek, ceſtau běžeti mage. 7 Od končin nebes wýchod geho/ a obcházenj geho až zaſe do končin gegich/ a ničeho nenj, cožby ſe vkryti mohľo před horkoſtj geho. 8 Zákon Hoſpodinú g~t dokonaľý, očerſtwugjcý duſſi: 2. W ſlowu y těm hlupcům pochopitedlnem. Hoſpodinowo ſwědectwj prawé/ maudroſt dáwagjcý nevměľým. 9 Rozkazowé Hoſpodinowi přjmj, obweſelugjcý ſrdce: přikázanj Hoſpodinowo čiſte/ oſwěcugjcý oči. 10 Bazeň Hoſpodinowa čiſtá/ zuſtawagjcý na wěky: ſaudowé Hoſpodinowi prawj/ a k tomu y ſprawedliwj: 11 Mnohem žádoſtiwěgſſj gſau než zľato/ a než mnoho ryzýho zľata: ſľadſſj než med, a ſtred z pľáſtů. 12 Sľužebnjk twúg zagiſte gimi oſwěcowã býwa/ a kdož gich oſtřjhá, vžitek hogný má. 13 [Ale] pobľauzenjm kdo wyrozumj? Modlitba
1. Za očiſſtěnj hřjchů.
[Protož y] od tagných očiſť mne: 14 Y od z vmyſlných zdržůg ſľužebnjka ſwého/ aby nademnau nepanowali: a tehdyť dokonaľý budu/ a očiſſtěný odpřeſtaupenj welikéº. 15 2. Za přigetj na miľoſt w K. O ať gſau ſlowa vſt mých [tobě] přjgemná/ y přemyſſlowánj ſrdce mého p~d tebau/ Hoſpodine ſkaľo má, a wykupiteli můg.

  1. Řjm. 10. 18.

Žaľm XX.Star. 19.
Modlitebny.
Modlitba za Krale/ 7. a potěſſené ſwědectwj o naplněnj gj/ 8. S doľoženjm přjčin toho/ 10. y kratičkým též modlitby obnowenjm.

1 Přednjmu Zpěwáku Žaľm Dawidú.

2 Modlitba za Dawida krále. WYſľyſſiž tě Hoſpodin w den sſauženj/ k zwýſſenj tě přiweď gméno Boha Jákobowa: 3 Seſſliž tobě pomoc z Swatyně/ a z Syona vtwrzůg tě: 4 Rozpomeniž ſe na wſſecky oběti twé/ a zápaľy twe w popeľ obrať. Selah. 5 Deyž tobě [wſſe] podle ſrdce twéº/ a wſſelikau radu twau wyplň. 6 Y budeme prozpěwowati o ſpaſenj twém/ a we gménu Boha naſſeho, korauhwe wyzdwihneme: naplniž Hoſpodin wſſecky proſby twé. 7 Vſtawenj ſe w daufánj giſté o wyſľyſſenj gj. Nynjť ſme poznali, že Hoſpodin zachowaľ ſwého Pomazaného/ a že geg wyſľyſſeľ s nebe ſwateho ſwého: [nebo] w geho přeſylné prawicy geſt ſpaſenj. 8 Tito w wozých, ginj w konjch [daufagj]/ ale my gméno Hoſpodina Boha naſſeho ſobě připomjnáme: 9 [A protož] oni ſehnuti ſau, a padli/ ale my powſtali ſme, a zmužile ſto-