Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/483

Tato stránka nebyla zkontrolována

deľ ſwých ſkrey mne: 9 Od twáři bezbožných, těch kteřjž mne hubj/ [od] nepřáteľ mých vhľawnjch obkličugjcých mne: 10 [Kteřjž] tukem ſwým zaroſtli/ mľuwj pyſſně vſty ſwými. 11 Jižť y kroky náſſe předſtihagj/ oči ſwé obrácené magj, aby nás porazyli na zem. 12 Každý z nich podoben geſt lwu žádoſtiwému ľaupeže/ a lwjčeti ſedjcýmu w ſkreyſſi. 13 Powſtaniž Hoſpodine/ předegdi twář geho/ ſehni geg, [a] wytrhni duſſi mau od bezbožnjka, mečẽ ſwým 14 Rukau ſwau od lidj/ ó Hoſpodine, od lidj ſwětſkých/ gichžto oddjľ geſt w tomto žiwotě/ a gegichž břicho, ty z ſſpižjrny ſwé naplňugeš: [čjmž y] ſynowé gegich naſyceni býwagj/ a oſtatků zanecháwagj maličkým ſwým. 15 Gá pak w ſprawedlnoſti ſpatřowati budu twář twau/ naſycen budu obrazem twým, když procýtjm.


Žaľm XVIII.Star. 17.
K wděčnoſti wzbuzugjcý, a prorocký
Wypſaw Dawid S. wyſwobozenj ſebe z rukau nepřáteľ. 47. Oprawdowau wděčnoſt za to Pánu Bohu připowjdá.

1 Přednjmu Zpěwáku, ſľužebnjka Hoſpodinowa Dawida, kterýž mľuwiľ Hoſpodinu ſľowa pjſně této, w ten den/ w němž ho wyſwobodiľ Hoſpodin z ruky wſſech nepřáteľ geho/ y z ruky [1]Saulowy, a řekľ:

2 Wyſwobozenj swého na Bohu održaného, vkazuge D. Z Wnitřnoſti ſrdce miľugi tě Hoſpodine, ſýľo má. 3 Hoſpodin ſkáľa má/ a hrad můg/ y wyſwoboditeľ můg; Bůh Sylný můg, ſkáľa má, w němž naděgi ſkľádám, ſſtjt můg, a roh ſpaſenj mého/ mé vtočiſſtě. 4 1. Giſtý způſob Chwáľy hodného wzýwaľ ſem Hoſpodina/ a od nepřáteľ ſwých byľ ſem wyproſſtěn. 5 Obkljčiľyť mne byľy boleſti ſmrti a praudowé neſſlechetných předěſyli mne: 6 Byľyť ſau mne obkljčiľy boleſti hrobu/ oſýdľa ſmrti zachwátiľa mne: 7 W vzkoſti ſwé wzýwaľ ſem Hoſpodina/ a k Bohu ſwému woľaľ ſem, [y] wyſľyſſeľ z chrámu ſwého hľas můg/ a woľánj mé, před obljčegem geho, přiſſlo w vſſi geho. 8 Tehdy pohnuľa ſe a zatřáſľa země/ zákľadowé hor pohnuli ſe/ a třáſli ſe pro rozhněwánj geº. 9 Dým wyſtupowaľ z chřjpj geho/ a oheň zžjragjcý z vſt geho/ odněhož ſe vhlj rozpáliľo. 10 Nakľoniw nebes, sſtaupiľ/ a mrákota [byľa] pod nohami geho, 11 A ſedě na Cherubjnu, letěľ: letěľ na peřj wětrowém. 12 Vděľaľ ſobě z temnoſtj ſkreyſſi/ wůkoľ ſebe ſtánek ſwůg z temných wod/ a huſtých obľaků. 13 Od bleſku před nim, obľakowé geho rozehnáni ſau, krupobitj, y vhlj řeřawé. 14 Y hřjmaľ na nebi Hoſpodin/ a Neywyšſſj wydaľ zwuk ſwůg, [y] krupobitj, a vhlj řeřawé. 15 Vyſtřeliľ y ſtřeľy ſwé, a rozptýliľ ge/ a bľýſkánjm čaſtým porazyľ ge. 16 Y vkázaľy ſe hľubiny wod/ a odkryti ſau zákľadowé okrſſlku/ pro žehránj twé Hoſpodine/ pro dchnutj wětru chřjpj twých. 17 Poſľaw s wýſoſti, vchopiľ mne/ wytáhľ mne z welilikých wod. 18 Wytrhľ mne od nepřjtele mého ſylného/ a od těch, kteřjž mne nenáwiděli, ačkoli ſylněgſſj mne byli. 19 Předſtihliť ſau mne byli w den trápenj mého/ ale Hoſpodin byľ mi podpora: 20 2. Přjčiny. Kterýž wywedľ mne na proſtranno: wytrhľ mne nebo mne ſobě obljbiľ. 21 Odpľatiľ mi Hoſpodin podlé ſprawedlnoſti mé/ podlé čiſtoty rukau mých nahradiľ mi. 22 Nebo ſem oſtřjhaľ ceſt Hoſpodinowých/ aniž ſem ſe bezbožně ſtrhľ Boha ſwého. 23 Wſſickni zagiſté ſaudowé geho [gſau] předemnau, a vſtanowenj geho neodložiľ ſem od ſebe. 24 Nýbrž vpřjmě chowaľ ſem ſe k němu/ a wyſtřjhaľ ſem ſe neprawoſti ſwé. 25 Protož odpľatiľ mi Hoſpodin podlé ſprawedlnoſti mé/ podlé čiſtoty rukau mých, [kteráž geſt] před očima geho. 26 Ty [Pane] [2] s miľoſrdným miľoſrdně nakľádáš/ a k člowěku vpřjmému, vpřjmě ſe máš: 27 K ſproſtnému ſproſtně ſe vkazugeš/ a s přewráceným přewráceně zacházýš. 28 Lid pak sſaužený wyſwobozugeš/ a [3] oči wyſoké ſnižugeš. 29 Ty zagiſté rozſwěcugeš ſwjci mau: Hoſpodin Bůh můg, oſwěcuge temnoſti mé: 30 Nebo w tobě proběhľ ſem wogſko/ a w Bohu ſwém přeſkočiľ ſem [y] zeď. 31 Boha tohoto ſylného, ceſta g~t dokonaľá/ wýmľuwnoſti Hoſpodinowy gſau přečiſſtěné/ [onť] gest ſſtjt wſſech kteřjž w něho daufagj. 32 Nebo kdo [geſt] Bohem, kromě Hoſpodina? a kdo ſkáľau kromě Boha naſſeho? 33 Ten Bůh ſylný přepaſuge mne vdatnoſtj/ a činj dokonaľau ceſtu mau: 34 Činj nohy mé gako ľanj, a na wyſokoſtech

  1. 1. Král. 22. 1.
  2. (???)
  3. Luk. 1. 52, 1 Petr. 5. 5.