Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/479

Tato stránka nebyla zkontrolována

ne,Daufánliwé poručenj ſe B. pozdwihni nad námi gaſného obljčege ſwého: 8 Y způſobjš radoſt w ſrdcy mém/ wětſſj než oni mjwagj/ když obilé a wjno gegich ſe obrodj. 9 [Gáť] v pokogi y lehnu y ſpáti budu: nebo ty Hoſpodine, ſám způſobjš mi bydlenj bezpečné.


Žaľm V.Modlitebný. Dawid S. požádaw ſľyſſenj, a vſtawiw ſe w dowěrnoſti/ 9. Modlj ſe za ochráněnj ſebe, 11. a zkaženj Bohu odporných nepráteľ.

1 Přednjmu Zpěwáku na Nechilot, Žalm Dawidú.
2Modlj ſe S. Dawid SĽowa má ſľyš, Hoſpodine/ porozuměg tužebnému vpěnj mému. 3 Pozorůg hľaſu woľánj mého/ Králi můg a Bože můg: nebo ſe tobě modljm. 41. Za wyſľyſſenj. Hoſpodine, w gitře wyſľyſſjš hľas můg, w gitře předľožjm tobě žádoſt/ a ſſetřiti budu. 5 Nebo ty ó Bože Sylný, neoblibugeš bezbožnoſti/ nemá mjſta v tebe neſſlechetnjk: 6 Neoſtogj bľázniwj před očima twýma/ w nenáwiſti máš wſſecky činitele neprawoſti. 7 Zatratjš mľuwjcý lež: čľowěka vkrutného a ľſtiwého, w ohawnoſti má Hoſpodin. 8 Gá pak we množſtwj miľoſrdenſtwj twého, wegdu do domu twého/ kľaněti ſe budu k ſwatému chrámu twému, w bázni twé. 92. Za Zprawowánj. Hoſpodine proweď mne w ſprawedlnoſti ſwé, pro ty genž mne ſtřehau/ zprawůg přede mnau ceſtu ſwau. 10[1] Neboť nenj w vſtech gegich žádné vpřjmnoſti: wnitřnoſti gegich plné neſſlechetnoſti: hrob otewřený hrdľo gegich/ gazykem ſwým ľahodně mľuwj. 113. Za pomſtu Zkaz ge ó Bože, nechať padnau od rad ſwých: pro množſtwj neſſlechetnoſtj gegich, rozptyl ge/ poněwadž odpornj gſau tobě. 124. Za potěſſenj. A ať ſe wſſickni w tě daufagjcý radugj/ na wěky ať pléſagj, když ge zaſtjrati budeſſ/ ať ſe w tobě wesſelj kteřjž koli miľugj gméno twé. 13 Nebo ty Hoſpodine, požehnáš ſprawedliwé*/ [a] gako ſſtjtem, přjwětiwoſtj ſwau wůkoľ zaſtřeš geg.

  1. (???), Řjm 3. 12.

Žaľm VI.Modlitebný. Dawid S. modle ſe, aby nemocy y ſmrti zproſſtěn byľ. 9. A gſa tjm giſt že bude wyſľyſſán/ 11. nepřátelům ſwým zahanbenj žádá.

1 Přednjmu Kantoru na Neginot, k njzkému zpěwu, Žaľm Dawidú.
2Modlitba w nemocy činěna. HOſpodine, netreſcy mne w hněwě ſwém/ ani w prchliwoſti ſwé káreg mne: 3 Smiľůg ſe nade mnau Hoſpodine neboť ſem zemdlený/ vzdraw mne Hoſpodine/ nebo ztrnuľy koſti mé: 4 Ano y duſſe má předěſſena geſt náramně/ ty pak Hoſpodine až dokawád? 5 Nawratiž ſe Hoſpodine/ a wytrhni duſſi mau/ ſpomoz mi pro miľoſrdenſtwj ſwé. 6 Nebo mrtwj nezpomjnagj na tebe/ [a] w hrobě kdo tě bude oſľawowati? 7 Vſtáwám w vpěnj ſwém ľožce ſwé každé nocy ſwľažugi, ſlzami ſwými poſtel ſwau ſmáčjm. 8 Sſſkwrkľa ſe zámutkem twář má/ sſtaraľa ſe přjčinau wſſech nepřáteľ mých. 9Vſtawenj ſe w daufanj. Odſtuptež odemne wſſickni činitelé neprawoſti: neboť geſt wyſľyſſeľ Hoſpodin hľaſ pľáče mého. 10 Wyſľyſſeľ Hoſpodin pokornau modlitbu mau: Hoſpodin modlitbu mau přigaľ. 11 Nechažť ſe zaſtydj, a předěſý zřegmě, wſſickni nepřátelé mogi/ nechažť ſau zpět obráceni a rychle zahanbeni.


Žaľm VII.Modlitebný, a wyvčugjcý. Dawid S. modlj ſe Bohu za wyſwobozenj: 11. zatjm vſtanowiw ſe w daufánj/ protiwnjkům ſwým treſtánjm hrozý. 13. Sám pak od ſebe wděčnoſt zaſlibuge.

1 Oſwědčenj newiny Dawidowy/ o čemž zpjwaľ Hoſpodinu, z přjčiny ſľow Chúzy ſyna Geminowa.
2Modlitba za wyſwobozenj z vkľadů nepřáteľ. HOſpodine Bože můg w toběť daufám wyſwoboď mne odewſſech protiwnjků mých/ a wytrhni mne: 3 Aby neuchwátiľ gako lew duſſe mé/ a neroztrhaľ/ kdyžby nebyľ kdoby wyſwobodiľ. 4Oſwědčenj newiny Hoſpodine Bože můg, učiniľli ſem to/ geſtli neprawoſt při mně: 5 Činiľli ſem zle, tomu kdož ſe ke mně pokogně chowaľ: (nýbrž ſpomáhaľ ſem protiwjcýmu ſe mi bez přjčiny[1],), 6 Nechať ſtihá nepřjtel duſſi mau, y popadne/ a poſſlapá na zemi žiwot můg/ a ſľáwu mau w prach vwede. Sélah. 7 Powſtaň, Hoſpodine, w hněwě ſwém/ wywyš ſe proti wztekľoſtem mých nepřáteľ/ a procýť ke mně/ nebo ſy ſaud nařjdiľ. 8 Y ſhrne ſe k tobě ſhromážděnj lidj: pro ně tedy v wýſoſt nawrať ſe zaſe. 9 Hoſpodin ſauditi bude lidi: Sudiž mne Hoſpodine, podlé ſprawedlnoſti mé/ a podlé newinnoſti mé, kteráž při mně geſt. 10 O by giž k ſkončenj přiſſľa neſſlechetnoſt bezbožných/ ſprawedliwého pak aby vtwrdiľ/ [ty][2] kterýž zkuſſugeš ſrdce a ledwj, Bože ſprawedliwý.

  1. 1. Krá. 24. 7., Item 26. 9., 2. Král. 16. 11.
  2. 1 Krá. 16. 7., 1 Par. 28. 9., Item 17. 20., Item 17. 10., Item 29. 12.