Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/125

Tato stránka byla zkontrolována


dávati dobré-li by bylo čili zlé, aniž ho smění; pakli je předce smění, bude to i ono odměněné svaté, a nebude vyplaceno. 34 Ta jsou přikázaní, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinai [aby je oznámil] synům Izraelským.


Kniha Mojžíšova čtvrtá, kteráž slove Numeri

Kapitola I. Synů Izraelských k boji způsobných sečtení, 47. kromě Levitů.

1 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai v Stánku úmluvy, prvního [dne] měsíce druhého, léta druhého po vyjití jejich z země Egyptské, řka: 2Bůh rozkázal sčísti syny Izraelské. Exod. 30.12 Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, každého pohlaví mužského po hlavách jejich; 3 Od dvadcítiletých a výše, všecky kteříž by mohli jíti k boji v Izraeli: sečtěte je po houfích jejich, ty a Aron: 4 A bude s vámi z každého pokolení jeden muž kterýž by přední byl v domě otců svých. 5Vyhlášení dvanácti knížat Tato pak jsou jména mužů kteříž stanou s vámi: Z [pokolení] Růbenova, Elisur, syn Sedeurův; 6 Z Simeonova, Salamiel syn Surisaddai; 7 Z Jůdova, Názon syn Aminadabův; 8 Z Izacharova Natanael syn Suar; 9 Z Zabulonova, Eliab syn Helonův; 10 Z synů Jozefových, z [pokolení] Efraimova, Elisama syn Amiudův; z Manassesova, Gamaliel syn Fadasurův; 11 Z Beniaminova, Abiadan syn Gedeonův; 12 Z [pokolení] Dan, Ahiezer, syn Amisaddai; 13 Z Asser, Fegiel syn Ochranův; 14 Z [pokolení] Gád, Eliazaf syn Duelův; 15 Z Neftalímova, Ahira syn Enanův. 16 Ti jsou slovoutní z lidu, knížata pokolení otců svých: ti [jako] hlavy tisíců Izraelských budou. 17 Vzal tedy Mojžíš a Aron muže ty kteříž jmenováni byli. 18Počet lidu Izraelského po jejich pokoleních A shromáždili všecko množství prvního dne měsíce druhého, kteříž přiznávali se k rodům svým, po čeledech svých, po domích otců svých, [a] vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše po osobách svých. 19Růben. 46500 Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, [tak] sčetl je na poušti Sinai. 20 I bylo synů Růbena prvorozeného Izraelova, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, [a] podlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti k boji, 21 A načteno jich z pokolení Růbenova čtyřidceti šest tisíců a pět set. 22Simeon. 59300 Z synů Simeonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, sečtených jeho vedlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti k boji, 23 Načteno jich z pokolení Simeonova padesáte devět tisíců a tři sta. 24 Z synů Gádových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli bojovati, 25 Načteno jich z pokolení Gadova čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesát. 26Jůda. 74600 Z synů Jůdových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcíti let a výše, všech kteříž mohli jíti k boji, 27 Načteno jich z pokolení Jůdova sedmdesáte čtyři tisíce a šest set. 28Izachar. 54400 Z synů Izacharových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti k boji, 29 Načteno jich z pokolení Izacharova, padesáte čtyři tisíce, a čtyři sta. 30 Z synů Zabulonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti k boji, 31Zabulon. 57400 Načteno jich z pokolení Zabulonova, padesáte sedm tisíců a čtyři sta.

32Synové Jozefovi Z synů Jozefových, [a nejprv], synů E-