Stránka:Bible česká SZ II.djvu/201

Tato stránka nebyla zkontrolována

26 (Nebo) ke svatým se chováš svatě,
k mužům bez úhony — bezúhonně,
27 s vybranými vybraně si vedeš,
s úskočným však dle jeho úskočnosti.

28 Neb ty lid ponížený zachraňuješ,
avšak oči pyšných ponižuješ.
29 Neb ty činíš, že svítí má svíce, Pane;
Bože můj, ty osvěcuj mě v temnotách mých.
30 Neb tebou vytrhuji se z pokušení
a ve svém Bohu překročuji hradbu.

31 Bůh můj — bez poskvrny je cesta jeho,
výroky Hospodinovy zčištěny ohněm;
obráncem je všech, kteří doufají v něho.
32 Nebo kdo je Bůh krom Hospodina,
a kdo Bůh je kromě našeho Boha,
33 Boha, který přepásal mne silou,
a činí, že je bez poskvrny má cesta?

34 Rovné jelenům učinil mé nohy,
a na vysoká místa postavil mne
35 Vycvičil mé ruce do zápasu,
učinil takořka kovový luk z mých paží.
36 Tys mi poskytl svoji spásnou ochranu,
a tvá pravice mne podpírala;
tvoje kázeň vždycky mne k dobrému vedla,
tvoje kázeň — ta mne vyučovala.

37 Prodlužoval jsi mé kroky pode mnou,
a mé nohy neochabovaly.
38 Stíhal jsem nepřátele a dostihl jich,
nevrátil jsem se, dokud nezhynuli.
39 Potřel jsem je, že se nemohli vzchopit,
(ale) leželi mi pod nohama.

40 Tys mne přepásal silou do zápasu,
srazils pode mne mé protivníky.
41 Nepřátel mých vydal jsi mi šíji,
ty, kdo mne nenáviděli, rozprášil jsi.
42 Volali, nebyl však, kdo by je vysvobodil;
k Hospodinu, avšak neslyšel jich.
43 Rozdrtil jsem je jako prach na větru,
jako bláto na ulicích jsem je zničil.

44 Tys mne zachránil, když lid se bouřil;
ustanovil jsi mne hlavou národů.
45 Lidé, kterých jsem neznal (prv), sloužili mi;
ochotně na slovo mne poslouchali.

V. 36. - „kázeň“ je poučení Boží, jeho řízení, vedení, zkoušky a útrapy.