Stránka:Bible česká SZ II.djvu/165

Tato stránka nebyla zkontrolována
Číslo dle latin. Číslo dle hebr. Počátečná slova žalmu Obsah jeho

34.

35. Odpírej, Hospodine odpůrcům mým…

Bůh záštitou potlačovaných.

35. 36. Bezbožný posedlý jest nepravostí. Zloba hříšníkova a dobrota Boží.
36. 37. Nehorši se pro ty, již páchají zlo. Štěstí bezbožného toliko zdánlivé, blaho spravedlivého blaho pravé.
37. 38. Pane, ve svém hněvu mne netrestej… Prosba za prominutí.
38. 39. Děl jsem si: »Ostříhati budu…« Nedej, Bože, by život můj beztoho vratký, byl plný bolu.
39. 40. Pevně jsem doufal v Hospodina… Dík a prosba trpitele Hospodinova.
40. 41. Šťasten, kdo všímá si nuzáka… Milosrdný dojde jistě milosrdenství u Boha.
Kniha druhá
41.
42.
42.
43.
Jako prahne jelen po bystřinách… Touha vyhnancova po svatyni.
43. 44. Bože, na své uši slýchali jsme… Modlitba poraženého národa za pomoc Boží.
44. 45. Srdce mi kypí vzácnými city… Sňatek Mesiášův s lidstvem.
45. 46. Bůh jest naše útočiště a síla… Hospodin — pevný hrad Israelův.
46. 47. Všecek svět rukama tleskej… Z říše Boží v Israeli bude, království světové.
47. 48. Veliký jest Hospodin… Hospodin opatruje své sídelní město.
48. 49. Slyšte to všichni národové… Pozemský blahobyt bezbožníkův není závidění hoden, ježto je krátký.
49. 50. Bůh bohů, Hospodin mluví… S obětí vnější nechat souhlasí život vnitřní!
50. 51. Smiluj se nade mnou, Bože… Kající prosba, by Bůh odpustil žalmistovi hřích a jeho následky.
51. 52. Proč se chlubíš nešlechetností… Hospodin zhatí bskoky velmožného násilníka.
52. 53. Říká si pošetilec v duchu… Všeobecnou bezbožnost Bůh nenechá bez trestu.
53. 54. Bože, jménem svým mi pomoz… Prosba za pomoc proti nepřátelům.
54. 55. Vyslyš, Bože, modlitbu mou… Modlitba pronásledovaného a zrazeného.
55. 56. Smiluj se, Bože, neb šlapají po mně. Důvěra v Boha nejlepši záštita pronásledovaného od lidí.
56. 57. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se. Neochvějná důvěra v pomoc Boží.
57. 58. Zdali skutečně vykonáváte právo… Modlitba, by přestaly přehmaty činovníků.