Stránka:Bible česká SZ II.djvu/163

Tato stránka nebyla zkontrolována

a Proroka Lidu Bozijho. Z latinské řeči (Hieronym) přeložený we wersse Hendecasyllabon u rytmy skorygowanij. Obsahuje předmluvu o výbornosti žalmů. Nový žaltář byl vydán r. 1579; úvod obsahuje výklad nadpisů; při žalmech jsou kratší výklady. Žaltář z r. 1581 jest jako předešlý, ale bez úvodu a výkladů R. 1606 vyšly u G. Nigrina a Nigroponte: Zialmowe někteřj w Pisnie Cžeské na spůsob veršů latinských w nowě uwedeni a wydáni od Vavřince Benedikta z Nudožer. Bratrský žaltář v rytmech a s notami z r. 1615. Giřík Streyc vydal žalmy r. 1620; při každém žalmu jsou též noty. Jiný žaltář jest při Novém zákoně z r. 1730; lipský dle hebrejského z r. 1736. Žaltář Giřího Petermanna, tištěný v Drážďanech r. 1781, jest ve verších a má při každém žalmu udáno, podle které melodie se zpívá. Žaltář Vojáčkův z Dědictví sv. Václava r. 1876 jest překlad z německého výkladu Dr. J. E. Veitha (Sedláček). Z původního zněni žalmy znova přeložil a v autografu vydal r. 1886 (po druhé r. 1892) v Olomouci dr. Melichar Mlčoch; týž překlad se souběžným překladem dle Vulg. a se stručnými výklady vyšel r. 1906. Před tím vydal již dr. Jaroslav Sedláček překlad dle obou jmenovaných předloh s důkladným úvodem a podrobnými vědeckými výklady r. 1900 a 1901. Překlad a obšírný výklad Dra Rudolfa Dvořáka postrádá církevního schváleni.[1] Je samozřejmo, že kromě žaltářů zde vypočítaných byly žalmy vydány spolu s ostatními knihami v úplných biblích českých. (Viz Úvod k I. sv. na str. 15, § 14. čís. VII.)


Obsah žalmů vysvítá z této tabulky:

Číslo dle latin. Číslo dle hebr. Počátečná slova žalmu Obsah jeho
Kniha prvá.
1. 1. Blaze muži, který nikterak… Blaze spravedlivým, běda hříšníkům!
2. 2. Proč se bouří národové… Marno je vzpírati se vládě Krále-Mesiáše.
3. 3. Pane, jak četni jsou… Ranní modlitba pronásledovaného.
4. 4. Když jsem volal, vyslyšel… Večerní modlitba sklíčeného.
5. 5. Slovům mým popřej sluchu… Modlitba nevinně pronásledovaného, aby ho Bůh vedl.
6. 6. Pane, ve svém hněvu mne netrestej… Kající modlitba v nebezpečí smrti.
7. 7. Pane, můj Bože, k tobě se utíkám… Nevinně pronásledovaný prosí Nejvýš Spravedlivého.
8. 8. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno… Velebnost Boží ve hvězdách a v člověku.
9a.
9b.
9.
10.
Chci tobě děkovat, Pane… Díky za vítězství a prosba za další pomoc.

  1. Ojediněle žalmy překládali: Jan Josef Rais (Věneček uvitý v zahradě Davidově, aneb prvotiny českého, v řeči vázané přeložení žalmů z r. 1832. nn.), Jan Bílý (od r. 1861); K. Vinařicky (Metrický překlad žalmů 1, 2, 8, 19. 28, z r. 1860), Em. Týn (Padesáte žalmů v rýmu novověkém, v Plzni r. 1869), Barták Jos., (od r. 1873), a jj. — Beaufortův žaltář z r. 1889 je toliko otisk z bible.