Stránka:BAXA, Bohumil - Dějiny práva na území republiky československé.pdf/19

Tato stránka nebyla zkontrolována


Vratislavsko, ale užívalo se ho v celém dolním Slezsku. Dále jsou tu zřízení zemské knížectví opolského a ratibořského z r. 1563, vydané jen česky a Práva a zřízení zemská knížectví těšínského z r. 1573, vydaná také jen česky. V dolním Slezsku máme více zemských zřízení; v nich vedle práva saského se silně uplatňuje také právo římské.

Obojí Lužice mají rovněž svá zemská zřízeni (Landesordnung).

B. Prameny které podávají svědectví o platném právu.
1. Paměti úředníků.

Paměti úředníků jsou záznamy úředníků různých úřadů o platném právu. Záznamy ty jsou soukromé práce, nemají moci autoritativní, ale jsou důležitým pramenem právním jednak proto, že úředníci je sepisovavší byli zajisté tehdejšího práva znalí, jednak i proto, že se nástupci jejich v úřadě těmito záznamy jako platným právem řídili. Sem patří také různé formule právní pro určitá právní jednání, jako formule pro žaloby, pro přisahu a pod.

2. Právní knihy.

Právní knihy isou soukromá sepsání a zpracování platného práva. Pocházejí od osob soukromých, mnohdy dokonce od neznámého autora, ale jednak obsahem svým, jednak i osobou autora nabývají mnohdy tak značné váhy ve veřejnosti, že se stávají i autoritou zákonnou.

Sem patří v Čechách:

  1. Kniha rožmberská, nejstarší památka toho druhu, od neznámého autora. Pochází z koncc 13. a ze začátku 14. století. Kniha tato se nám nedochovala celá. Vznikla z několika prací a pojednává z valné části o soudním řízení, z menší části také obsahuje předpisy práva soukromého a trestního.
  2. Řád práva zemskéhoordo judicii terrae —; jest sepsána rovněž neznámým autorem a pochází z doby Karla I. Jest ve dvou sepsáních, v českém a latinském. Původní jest text český, 1atinský jest jeho překladem. Obsah této právní knihy tvoří takřka výhradně nálezy soudu zemského.
  3. Ondřeje z Dubé Práva zemská česká. Autorem jest nejvyšší sudí zemský Ondřej z Dubé. Kniha jest sepsána kol r. 1400 a podává přehled celého právního rozvoje dotčené doby.
  4. Registrum na dávní zřízení zemská či Nálezové koruny české kteří jsú se dáli od prvních Čechóv věrných, císařóv, králóv, knížat, pánóv a vladyk v zemi české. Autorem jest přísedící zemského soudu Albrecht Ojíř z Očedělic. Kniha pochází z konce 15. století a obsahuje poučení o jednání u soudu zemského.