Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/16

Tato stránka byla zkontrolována
 1. účastniti se společných podniků,
 2. obesílati kursy pro vzdělání vedoucích,
 3. platiti řádně členské příspěvky,
 4. podávati určené zprávy a Statistiky ze své činnosti,
 5. zachovávati řády Svazu.

XI. Kroj.

Činní členové Svazu a mládež jimi vedená mají právo nositi skautský kroj a odznaky podle ustanovení, uvedených ve vnitřním řádu Svazu.

XII. Správa Svazu.

Záležitosti Svazu obstarává Valný sjezd Svazu, Hlavní stan, Ústřední rada a Náčelnictvo.

XII. Zastupování Svazu.

 1. Svaz zastupuje starosta nebo v jeho zaneprázdnění místostarostové,
 2. písemnosti podepisují společně s náčelníkem a jednatelem Ústřední rady.

XIV. Valný sjezd.

 1. Řádný Valný sjezd svolává Ústřední rada vždy jednou za dvě leta v lednu nebo v únoru.
 2. Konání sjezdu oznámí nejméně čtyři neděle předem v denních listech a v časopisech Svazu.
 3. Mimořádně schází se Valný sjezd kdykoliv Ústřední rada uzná toho potřebu, nebo když pětina činných členů ve Svazu sdružených o to požádá.
 4. Valný sjezd Svazu tvoří:
  a) činní členové Svazu (osoby fysické),
  b) zástupci Místních sdružení a jiných spolků a institucí, přijatých za činné členy, po jednom za každou korporaci.
 5. Plnomocenství se připouští:
  a) musí však býti dáno písemně od osoby resp. korporace k hlasování oprávněné,
  b) jeden delegát nesmí míti více než deset hlasů,