Wikizdroje:Pískoviště: Porovnání verzí

test subst3
(test subst2)
(test subst3)
# Agenda secundum chorum Olomucensem. Závěrek: Agenda … in inclita Civitate Brunna impressa feliciter finit: 1486 die septima m. Octobris. 4°. (V olomoucké studijní knihovně a zemském archivu v Brně. In duplo).
# Magister Joannes de Thwrocz: Illustrissimorum Hungariae regum chronica, In inclita terre Morauie ciuitate Brunensi lucubratissime impressa. Anno salutis MCCCCLXXXVIII (1488) die XX. Martii. Má barvené dřevorytiny. Fol. (V olomouc. stud. knih.).
# Canis Joli. Jac.: De modo in jure studendi libellus. ImpressuminImpressum in inclita ciuitate Brunna. Anno salutis MCCCCLXXXVINM (1488). 4°. (V olom. stud. knih.).
# Donatus minor. Konec: In inclita ciuitate Brunna impressus, Anno salutis MCCCCLXXXNXI (1491). 4°. (V olomouc. stud. knih.).
# Statuta synodalia Ecelesie Olomucensis, Præf. Stanislaus dei et apostolice sedis gratia Episcopus Olomucen, ad perpetuam rei memoriam … Actum in castro nostro Wyssaw tertia die men. Maji. Anno incarnationis Domini LXXXXYVIII. Fol. 2. Incipiunt statuta synodalia. Fol, 14 a: Impressum Brunne. 4°. (V olomouc. stud. knihovně).
# Psalterium secundum ritum ac consnetudinem chori ecelesie Olomucensis, Fol. Na zadní stránce titulního listu sv. Vácslav v dřevorytině s českým lvem, se znakem kapitoly olomoucké a biskupství (mezitím monogram H. W. F.), na zadní straně dedikace tohoto („opera M. Pauli Reyhl de Ewanczicz ecel. Brun. Canonici correctum“) žaltáře biskupovi od Konrada Stahela (nazývá se zde také Chalyps de Meiningen Presbyter Augustane dioecesis); na posledním listě angel v dřevorytině s moravským a starým erbem města Brna, u hlavy angelovy letopočet 1499, a sice v pravo: 14, v levo: 99, pod dřevorytinou: Impressum Brunne. Fol. (V zem. arch. v Brně).
# Jus municipale Moravicum. Bez letopočtu. Avšak, že se v tomto díle tytéž litery a zkráceniny, tentýž řád a způsob u rovnání sazby a tentýž papír nacházejí, jako v Agendě z r. 1486, v kronice Thuroczově, v návodě de modo in jure studendi 1488 a v olomouckých synodálních statutách z r. 1499, protož sotva se mýlíme, klademe-li tuto knihu do roku 1490. (Exemplář tohoto tiskopisu na pergameně v městském arch., na papíře ve Františk. museu v Brně).
# Missale Strigoniense 1491. (snad toho roku započato, pravděpodobno r. 1493. dokonáno). Konec: Finit feliciter Missale secundum veram rubricam sacre ecelesie Strigonien. fidelissime revisum per nonnullos dominos capituli prefate ecclesie. Impressum Brunne impensis Theobaldi Feger conciuis Bvdensis librarii per ingeniosos ac magnarum industriarum viros Conradum Stahel et Mathiam Preinlein impressores venetos. Anno verbigene Millesimo guadringentesimo nonagesimo primo (1491), die vero Novembris vicesima prima. Fol. (V dvorské knihovně ve Vídni.<ref> Obyčejně udává se co brněnský tiskopis z r. 1493 spolu: Paulini de Lemherg, Trilogium animae 1493. Fol. Františkán Ludovicus de Prussia, též Pruthenus ab Hilberg zvaný, jest tohoto díla spisovatelem. Psáno r. 1493 a vydáno r. 1498 u Kobergra v Normberce. (V knih. dvorské ve Vídni).</ref> <nowiki/>
Mně neznámé brněnské prvotisky:
# Brant Sebastian: Expositio omnium titulorum juris civilis et canonici 1488 (později často vydáno). (Není ve dvorské knihovně vídenské).