Riegrův Slovník naučný/Assasiné

Údaje o textu
Titulek: Assasiné
Autor: František Ladislav Rieger
Zdroj: Slovník naučný. Praha : I. L. Kober, 1860–1874, 1890, str. 356
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Assasiné, sluje větev tajné sekty Ismaelitův, jižto založil r. 1090 Hasan-ben-Sabbah-el-Homairi, Peršan, kterýž byl do řeč. sekty přijat a za daje (mistra) posvěcen, avšak pro rozepři s nejvyšším představeným utekl do vlasti své, kdež sbíral stoupence a položil základ k řádu čili spíše státu neodvislému, kterýž se stal napotom postrachem všech sousedů. Vychovával mladíky v tom přesvědčení, ze mají vykonávat rozkazy představených svých slepě, beze skoumání a bez ohledu. Poddanstvo své dělil na 7 tříd, z nichž poslední obsahovala obecný lid zemí dobytých a musila přísně zachovávat bohoslužbu mahomedánskou. Vyšší třídy zasvěceny byly vždy více a více do tajnot sekty a jedni druhým k bezohledné poslušnosti zavázáni — všickni pak knížeti, nazývanému Starý z hory (Šejk-al Džebal). Vyšší třídy této mystické hierarchie neuznávali žádného positivního náboženství. Hlavní jejich zásada byla, užívati úkladné vraždy k rozšíření moci spolku. K tomu cíli povznesl Hasan vraždu v očích stoupenců svých z obecného povržení za náboženskou povinnost. Krom toho staral se o to, aby muže k vykonání úkladných vražd ustanovené prostředkem hašiše — látky to opojné a vzbuzující sny plné blaženosti — okouzloval viděním, v němž zdánlivě požívali všelikých rozkoší smyslných, jmenovitě čarovných zahrad a krásných hurisek, tak že se pak při vyvádění úkolů jim uložených žádných nebezpečí a muk nehrozili. (Od toho nápoje pochází také jich jméno, kteréž vlastně slove hašišin). Hasan zmocnil se lstí hradu Alamut v sev. Persii, kterýž pevně ohradil a hl. sídlem říše své učinil. Druhé hl. sídlo její byla pevnost Maysut v horách Antilibanu v Syrii mezi Antiochií a Damaškem. Lstí a vraždou zmocnili se A. znenáhla mnohých zemí; mnoho knížat a vůdců padlo jich zrádnou ocelí a dějiny válek křižáckých jsou plny strašných pověstí o nich. Jich vláda trvala asi 180 let, až jí učinil konec velký vpád Mongolů vedením Hulagu-a, kterýž r. 1266 jich hrady v Persii vyvrátil, načež brzo i v Syrii moc jich zničil Bibars sultán Egyptský. Hasan † v 70 roce svého věku 1124. Následníci jeho byli: Kia Buzurgomid, Mohamed I., Hasan II., Mohamed II., Hasan III., kterýž islam obnovil, Aladin Mohamed III. a Roknedín Šaršáh poslední to Starý z hor. Zbytky sekty této trvaly ještě dlouho v Kuhistanu, v Persii i v Syrii, ano bytují tam z části posud co kacíři pod jmenem Ismaelitův. Sekta Thugův v Indii je k A—nům podobná. Srovn. Hammer Geschichte der A. Stuttg. 1818. R.