Prostonárodní české písně a říkadla/Vyvolená milá

Údaje o textu
Titulek: Vyvolená milá
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a panenského, s. 100. Č. 15. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 641, s. 23–24.  
Licence: PD traditional
Související: Moravské národní písně/Vyvolená

\relative d'' {
 \key d \major
 \time 2/4
 \mark \markup{\italic "Veloce"}
 \autoBeamOff
 d8 d cis b b a d4 d8 cis e4 e8 d fis4
 d8 d cis b b a d4 d8 cis e4 d r
 \bar "|."
 a8 a cis e g fis d4 fis8 e cis4 g'8 fis d4
 a8 a cis e g fis d4 fis8 e a,[( cis)] d4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Šly pa -- nen -- ky sil -- ni -- cí, sil -- ni -- cí, sil -- ni -- cí,
 pot -- ka -- li je mys -- liv -- ci, mys -- liv -- ci dvá:
 „Kam pa -- nen -- ky, kam jde -- te, kam jde -- te, kam jde -- te?
 kte -- rá to z_vás bu -- de -- te, bu -- de -- te  má?
 }

Šly panenky silnicí,
potkali je myslivci
dvá.
„Kam panenky, kam jdete?
která to z vás budete
má?

Ta maličká, ta je má,
ta má oči jako já
mám;
Na krku má granáty,
mezi nimi dukáty
jsou.

Jak pak já to vyvedu?
Já si pro ni přijedu
tam.
Čtyrma koňma vranejma,
jako sedlák do mlejna
jede.“

z Čáslavska. — Srov. Suš. 350.