Prostonárodní české písně a říkadla/Těžko zapomenout

Údaje o textu
Titulek: Těžko zapomenout
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a paneneského, s. 211. Č. 435. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 440, s. 112.  
Licence: PD traditional
Související: Náš poklad/Na tom našem dvoře

\relative f' {
 \key f \major
 \mark \markup{\italic "Amoroso."}
 \time 3/4
 f4 a bes c4. f8 c4 \slashedGrace {c8} bes4 bes bes a4. c8 a4 g g4. a8 f2 r4
 f f8([ g)] a([ bes)] c4. f8 c4 \slashedGrace {c8} bes4 bes bes a4. c8 a4 \slashedGrace {a8} g4 g8([ f)] g([ e)] f2 r4
 \repeat volta 2 {
  a8( bes) c4 a g8([ a)] bes([ a)] g4 a f bes a( g) r
  f8([ e)] f([ g)] a([ bes)] c4. d8 c4 d d8([ e)] f([ d)] c4. bes8 a4 c8( bes) a4. g8 f2 r4
  }
 }
\addlyrics {
 Na tom na -- šem dvo -- ře
 vše -- cko to krá -- ko -- ře,
 i ten ko -- hout
 ne -- mů -- žu na te -- be,
 po -- tě -- še -- ní mo -- je,
 za -- po -- me -- nout.
 Jest -- li za -- po -- me -- nu,
 však dost těž -- ce;
 před -- ce mě pro te -- be,
 po -- tě -- še -- ní mo -- je,
 bo -- lí srd -- ce!
 }

Na tom našem dvoře
všecko to krákoře,
i ten kohout —
nemůžu na tebe,
potěšení moje,
zapomenout.
Jest-li zapomenu,
však dost těžce;
předce mě pro tebe,
potěšení moje,
bolí srdce!

Z Bydžovska.