Prostonárodní české písně a říkadla/Stařeček (z Bydžovska)

Údaje o textu
Titulek: Stařeček
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně společenské, s. 377. Č. 113. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 646, s. 164.  
Licence: PD traditional

\relative d'' {
 \key g \major
 \mark \markup{\italic "A piacere."}
 \autoBeamOff
 \time 3/4
 d4 d b d8 c b2 c4 c b c8 b a2 \bar "||"
 b8 a b4 c d8 e d4 c b8 a b4 c d8 e d4 c
 b4 b a b8 a g2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ta -- tí -- čku sta -- rej náš!
 še -- di -- vou hla -- vu máš:
 do -- kud ty jsi me -- zi ná -- mi,
 do -- tud je -- ště do -- bře s_ná -- mi,
 ta -- tí -- čku sta -- rej náš!
 }

Tatíčku starej náš!
šedivou hlavu máš:
dokud ty jsi mezi námi,
dotud ještě dobře s námi,
tatíčku starej náš!

Tatíčku starej náš!
ať se nám zachováš:
dokud živa tvoje hlava,
bude dobrá naše správa,
tatíčku starej náš!

Z Bydžovska. — Srov. Čel. I, 220; Suš. 505.