Prostonárodní české písně a říkadla/Ovčáček

Údaje o textu
Titulek: Ovčáček
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. S. 433. Č. 223. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 501, s. 128–129.  
    Online na Internet Archive
Licence: PD traditional
Související: Ovčáček

\relative c'' {
 \key f \major
 \time 3/4
 \tempo "Pastorella."
 \autoBeamOff
 c4 c d c2 bes4 a g8[ f] g4 a bes a
 c4 c d c2 bes4 a g8[ f] g4 f2 r4
 \bar "|."
 g f g a4. bes8 a4 g f g a4. bes8 a4
 c c d c2 bes4 a g8[ f] g4 f2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Pa -- se ov -- čá -- ček
v_ze -- le -- ném há -- je -- čku,
pa -- se ov -- ča -- čka
v_čer -- ném le -- se:
žeň se mnou, má mi -- lá,
pa -- nen -- ko roz -- mi -- lá!
ať po -- tě -- ší -- me
svo -- je srd -- ce.
}

Ovčáček. Editovat

(Nápěv 501.)

Pase ovčáček
v zeleném háječku,
pase ovčačka
v černém lese:
žeň ke mně, má milá,
panenko rozmilá!
ať potěšíme
svoje srdce.

Z Prachenska.