Ottův slovník naučný/Vyloučení soudních osob

Údaje o textu
Titulek: Vyloučení soudních osob
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. s. 31–32. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Vyloučení soudních osob. Účelem tohoto zařízení jest, aby se zabezpečila nestrannost a nepodjatost soudních osob činných v řízení trestním. Proto vylučují se z něho soudce (rovněž soudcovský úředník pomocný), z části pak i zapisovatel, jsou-li takovém osobním poměru k osobám, o jichžto věc jde, anebo v takovém processním poměru k věci samé, že by tím důvěra v jejich nestrannost a nepodjatost mohla býti otřesena. Rád trestní rakouský vypočítává taxativně tyto důvody vyloučení v §§ 67 až 69. Jmenované osoby jsou povinny o poměru působícím jejich v. neprodleně učiniti oznámení podle § 22 zák. o soudní organisaci z 26. listop. 1896 a § 70 tř. ř., načež učiní se příslušné opatření podle téhož § 22. Jakmile některá soudní osoba shledá, že jest při ní některý důvod vylučující, má ihned pod neplatnosti zdržeti se každého soudního výkonu. Toliko, když by nastávalo nebezpečenství z prodlení a nebylo lze ihned ustanoviti jiného soudce nebo zapisovatele, má taková osoba sama předsevzíti soudní výkony zvláště pilné, leč že by se mělo zakročiti proti manželce soudcově nebo proti někomu a ním příbuznému nebo sešvakřenému, ve kterémž případě sluší neprodleně postoupiti úřední jednání nejbližšímu soudci (§ 71). Zvláštní ustanovení obsahuje § 306 o v. porotců. Jednání o tom koná se tu v neveřejném sezení sborového soudu porotního, kdež obsazuje se lavice porotců (srv. Porota), jakmile počet alespoň třiceti porotců ku přelíčení povolaných jest úplný, předseda otáže se pod neplatností žalobce, obžalovaného, soukromého účastníka i porotců, zda není při některém porotci důvod, který by jej vylučoval z účastenství v tomto přelíčení. Byl-li by takový důvod přednesen, rozhodne o v. sborový soud porotní a učiní, čeho snad třeba, aby počet porotců byl doplněn. Účastnil-li by se rozhodování ve hlavním přelíčení soudce nebo porotce vyloučený, bylo by to důvodem zmatečnosti (§§ 281 č. 1, 344 č. 1, 468 č. 1). Obdobná ustanoveni jako o v. s. o. obsahují §§ 75 a 76 o v. členů státního zastupitelství. Avšak účastenství těchto osob v řízení trestním tam, kde z něho podle zákona jsou vyloučeny, není nikdy důvodem zmatečnosti. -rch.