Ottův slovník naučný/Terpeny

Údaje o textu
Titulek: Terpeny
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 259. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Terpen

Terpeny v širším slova smysle nazýváme uhlovodíky složení (C5H8)n, látky to v přírodě velmi hojně rozšířené, tvořící hlavní součást většiny silic. T. nižší jsou látky těkavé, bez rozkladu vroucí; vyznamenávají se svou optickou aktivitou (otáčejí rovinu světla polarisovaného) i svou schopností polymerisovati se; sestupuje se totiž snadno několik molekul t-nu jednoduššího a vznikne t-en vyšší. Kyslíkem i činidly okysličovacími velmi snadno se okysličují, ano pohlcují i kyslíku nadbytek a ten mohou opět předávati látkám jiným, tak že působí jako přenašeči kyslíku. S chlórovodíkem i kyselinami příbuznými reagují, addujíce jejich molekulu k molekule své; v těchto derivátech chlórovaných lze snadno chlór nahraditi skupinou hydroxylovou (—OH) a dospíváme tak k některým kafrům, kyslíkatým to derivátům t-nů.

Podle váhy molekulárné dělíme t. v hemiterpeny C5H8, t. pravé C10H16, seskviterpeny C15H24, diterpeny C20H32, triterpeny C30H48, tetraterpeny C40H64 a polyterpeny v užším slova smysle (C5H8)x. První z nich, hemiterpeny, v přírodě se nevyskýtají, vznikají teprve při štěpení t-nů vyšších; mezi ně náleží isoprén, který získáme suchou destillaci kaučuku a guttaperche. T. pravé C10H16 dělíme dále podle jejich povahy chemické ve dvě oddělení: 1. monocyklické t., to jsou limonen, dipenten, terpinolen, terpinen, sylvestren, felandren, karvestren, isothujen, dihydro-p-cymol; 2. bicyklické t. jsou pinen, kamfen, fenchen, bornylen, thujen a sabinen. Z t-nů monocyklických nalézá se limonen v silici pomerančové (ze slupek), kmínové, citrónové a j., dipenten v ol. cinae, sylvestren ve švédském terpentinu, terpinen v ol. cardamom., felandren ve velmi mnohých silicích; z t-nů bicyklických pinen jest hlavní součástí terpentinové silice získané z různých druhů Pinus, fenchen jest v silici fenyklové; ostatní t. jsou většinou látky pořízené uměle z jejich kyslíkatých derivátů přirozených. I seskviterpeny C15H24 jsou důležitými součástkami některých silic; z nich nejhojněji se vyskytá kadinen, který jest součástí silice mátové, kafrové, jalovcové, cedrové atd. a ve velikém množství se nalézá v ol. cadinum. Jiný seskviterpen, karyofylen, jest v silici hřebíčkové, skořicové a v bals. copaivae. Z diterpenů C20H32 vyskytá se kopaiven v bals. copaivae, z triterpenů C30H48 amyrin v pryskyřici Elemi; tetraterpeny jsou látky uměle připravené z t-nů nižších. Polyterpeny v užším slova smysle (C5H8)x obsaženy jsou v kaučuku, zaschlé to mléčné šťávě některých rostlin. Některé t. připraveny byly i uměle z látek chemicky zcela jednoduchých. Fr. Plzák.