Ottův slovník naučný/Sedlčanský

Údaje o textu
Titulek: Sedlčanský
Autor: Jan Václav Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýdruhý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 751–752. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Sedlčanský: 1) S. Pavel, farář u sv. Haštala v Praze, stal se r. 1471 mistrem svob. umění, v l. 1490—91 přepisoval spisy Korandovy a řeči Příbramovy, k čemuž připojil Computus masopustní (kolik bude neděl každého roku od r. 1491—1565) a píseň proti Pikhartóm.

1) S. Daniel, knihtiskař na Starém městě Pražském. Umění své provozoval přes třicet let, neboť knížka o dni soudním jest z r. 1588, poslední pak známý jeho tisk pochází z r. 1619. R. 1597 počal vydávati pravidelné měsíční noviny (za září t. r.), poněvadž šlo o úřední kontrolu zpráv, týkajících se vedení války turecké. Pokus ten ovšem nedošel tehdy valného souhlasu. Pro vytištění Postilly Martina Philadelpha Zámrského, což vykonati dal v Drážďanech s podporou některých šlechticů, dlouhou dobu chován ve vězení (1602). R. 1608 vydal Historii Samsonovu v spůsob tragedie sepsanou. Pro Sedlčany s některými jinými měšťany dal napsati skvostný graduál, jehož užíval tamní sbor literácký. Po něm tiskárnu ještě dlouho držela vlastní jeho rodina.

3) S. Jan Jakub (ok. 1620), známý svou dobou krasopisec a kreslíř, takto měšťan pražský. Vydal r. 1618 Sumovní přiznání k učení křesťanskému; r. 1620 svému synovi přepsal Žalmy Jiříka Strejce (Vettera), jejichž vydání od r. 1587 velmi často se opakovalo (rukopis v knih. Strahovské). JNk.