Údaje o textu
Titulek: Ratio
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 322. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ratio [racio], lat., rozum, rozumový důvod, příčina, vztah.

R. juris jest zásada právní, právo pravidelné, podle něhož rozhodovati jest též případy, pro něž buď vůbec postrádáme v zákoně výslovného ustanovení, anebo o nichž máme ustanovení sobě odporující. Srv. Analogie 4). Od toho rozeznávati jest jus contra rationem juris, právo nepravidelné, výjimky ze všeobecných zásad právních, jimiž stanoví se něco zvláštního (jus singulare) pro určité právní poměry nebo třídy osob. – Od r. j. lišiti jest dále r. legis, jež značí účel, jehož zákonodárce chtěl vydáním zákona dosíci; seznání téhož může býti někdy důležitým pro výklad zákona. J.V.