Ottův slovník naučný/Porotní seznamy

Údaje o textu
Titulek: Porotní seznamy
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 255–256. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Porotní seznamy jsou seznamy, na jichž základě děje se obsazování lavice porotců (viz Porota). O zdělávání těchto seznamů platí v Rakousku zákon z 23. května 1873, č. 121 ř. z., kterýž rozeznává: 1. seznamy prvotní, obsahující jména všech osob k úřadu porotčímu způsobilých (viz Porotce), pokud tím, že překročily 60. rok svého věku, nedosáhly osvobození. Tyto seznamy zdělávají se pro jednu každou obec zvláště a to kommissi složenou ze starosty a dvou členů zastupitelstva obecního. Tato kommisse rozhoduje také o námitkách proti seznamům činěných a o žádostech za zproštění úřadu porotčího a přijímá stížnosti na tato usnesení podané (§§ 5.–7.). Prvotní seznamy předkládají se skrze okr. hejtmanství, kteréž může naříditi potřebné opravy, v městech s vlastním statutem obecním pak přímo praesidentovi sborového soudu první stolice (§§ 9. a 10.). Ze všech seznamů prvotních třeba zdělati 2. seznam roční, skládající se ze seznamu hlavního a doplňovacího a obsahující jména osob, z nichž mají vybíráni býti porotci v nejbližším roce kalendářním. Úkol tento vykonává zvláštní kommisse při sborovém soudě první stolice složená podle §§ 11. a 12., když byla nejprve vyřídila stížnosti podané na usnesení kommisse obecní (§ 13.). Kommisse vybéře z osob zapsaných v seznamech prvotních ty, jež pokládá za nejzpůsobilejší (výběr vědomý), a zapíše do seznamu hlavního potřebný počet porotců hlavních, do seznamu doplňovacího náhradních (viz Porotce), a to do každého o polovici více, než podle počtu zasedání řádných i mimořádných v budoucím roce pravděpodobně bude potřebí (§ 14.). Všecky tyto práce sluší vykonati v měsících září a listopadu každého roku. Konečně zbývá zdělati 3. seznam služební obsahující jména těch 36 porotců hlavních a 9 náhradních, kteří mají býti povoláni k nejbližšímu období porotnímu. To se děje 14 dní před početím každého období porotního ve veřejném sedění sborového soudu první stolice za přítomnosti dvou soudcův a státního zástupce, po případě člena advokátní komory. Místo výběru vědomého rozhoduje tu los. Z porotců zapsaných v seznamu hlavním vylosuje se 36 porotců hlavních, z těch pak, kteří jsou zapsáni v seznamu doplňovacím, 9 porotců náhradních (§§ 17. až 19.). Všech těchto 45 porotců jest povinno přicházeti, pokud zasedání trvá, ke každému hlavnímu přelíčení, aby z nich obsazena byla lavice porotců (§§ 20 a 21; viz Porota). -rch.