Ottův slovník naučný/Podzástava

Údaje o textu
Titulek: Podzástava
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1037–1038. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Podzástava (subpignus) jest zastavení práva zástavního, jímž podzástavnímu věřiteli poskytuje se právo vykonati k pojištění své pohledávky zástavní právo podzástávcovo. Pro právo římské je sporno, zda bylo v zastaveni práva zástavního obsaženo zároveň zastavení pohledávky, pro kterou právo zástavní podzástavci příslušelo; se stanoviska práva rakouského sluší k této otázce přisvědčiti vzhledem k ustanovení § 455 rak. obč. zák., podle něhož zástavní dlužník, bylo-li mu o p-vě učiněno oznámení, nesmí bez svolení podzástavního věřitele zapraviti svůj dluh podzástavci, nýbrž musí dlužnou částku složiti k soudu. J.V.