Ottův slovník naučný/Plácel

Údaje o textu
Titulek: Plácel
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 824–825. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Václav Plácel z Elbinku

Plácel (prvotně Plácal) z Elbinku Václav, spisov. a věhlasný právník čes. (7. září 1556 v Hradci Král. nad Lab. – † 6. říj. 1604 t.). Pocházel ze zámožné patricijské rodiny král. – hradecké, studoval v Praze, kde se vzdělal v jazycích klassických a seznámil s učenými a vynikajícími muži, jako s Frenceliem Capellou, Danielem Adamem, Jiřím Carolidesem, V. Kalištěm z Ottersfeldu, jehož sestru Libuši pojal za manželku, pozbyv r. 1599 druhé choti a dítek morem. První jeho manželka byla z rodiny Koyta z Bílé Hory a svazkem tím P. vstoupil ve spojení s Jednotou bratrskou, jejímžto horlivým posluchačem byl tchán jeho. Vynikaje vzdělaností a ušlechtilým chováním, byl na přímluvu urozených osob se svým přítelem Petrem Capellou od cís. Rudolfa povýšen do stavu vladyckého s polepšením dosavadního erbu (erbu užíval půlměsíce a věnce) s dodatkem, aby se směl psáti z Elbinku. P. náležel mezi nejučenější a nejvážnější muže, jimiž Hradec honositi se může; r. 1586 stal se písařem při soudě purkrabství hradeckého, potom kancléřem městským a dne 22. dubna 1590 složil přísahu jako přední písař radní. Obec hradeckou zastupoval často od r. 1593 na sněmích zemských. Skrze D. A. z Veleslavína vydal r. 1592 Historii židovskou, kterou přeložil z něm. díla potomního svého švakra Václ. z Kaliště a Ottersfelda, a připsal ji purkmistru a radě Král. Hradce; podruhé vydána r. 1610 na pergameně s jeho podobiznou. V chrámě sv. Ducha v Hradci nalézá se podnes památní jeho tabule. Srv. J. J. Solařův Dějepis Hradce Král. n. L. (Praha, 1870, str. 450).