Ottův slovník naučný/Opportunita a legalita

Údaje o textu
Titulek: Opportunita a legalita
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 822–823. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Opportunita a legalita v řízení trestním jsou zásady platné o tom, jaké okolnosti uvažovati náleží státnímu zástupci při otázce, zda má se rozhodnouti pro stíhání nebo nestíhání nějakého činu trestného. Podle zásady l-ty státní zástupce má při tom jen uvažovati, zdali právní a faktické podmínky trestního stíhání splněny jsou či nejsou. Podle zásady o-ty však má hleděti také ještě k tomu, zdali veřejný prospěch v případě konkrétním vyhledává takového stíhání, aneb alespoň zdali by veřejný prospěch tímto stíháním nedoznal újmy, na př. proto, že by tím nějaké důležité státní tajemství vyšlo na jevo, nebo že by mohly z toho vzejíti zápletky s cizím státem a pod. Za správnou sluší prohlásiti zásadu l-ty. Nelze zajisté připustiti, aby jednotlivý státní úředník v každém případě zvláště rozhodoval o tom, zdali stíhání určitého činu trestného jest či není ve shodě s prospěchem státu. Pro případy mimořádné, jež by snad nedocházely náležitého ocenění již samým zákonem trestním, vystačí se úplně prostředky mimořádnými, k nimž náleží zejména zeměpanské právo aboliční (v. Abolice). Platný ř. tr. rakouský z r. 1873 přijal patrně zásada l-ty, jak dosvědčují § 34. odst. 1 a § 87 odst. 1. Výjimky z této zásady obsahuje § 487 odst. 1 (právo státního zástupce naříditi prozatímně zabavení spisu tištěného) a § 493 (právo jeho žádati, aby zavedeno bylo t. zv. objektivné řízení pro trestný obsah spisu tištěného; v. Objektivné řízení). V doktríně hlavně Gneist a Glaser jsou zastavateli o-ty, Holtzendorff a Schwarze l-ty. Z rakouských spisovatelů většina přidržuje se, a to ponejvíce i de lege lata, o-ty; vedle Glasra zejména: Ullmann, Mitterbacher a Neumayer, S. Mayer, Janka, Vargha, Frydmann. Pro l-tu prohlašují se: Rulf, Rosenblatt, Storch. -rch.

O. v obecně mluvě znamená příhodnou chvíli.