Ottův slovník naučný/Mare liberum

Údaje o textu
Titulek: Mare liberum
Autor: Max Švagrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 830. Dostupné online
Licence: PD old 70

Mare liberum (lat.), t. j. moře volné, základní věta mezinárodního práva námořního, že moře nemůže býti vlastnictvím žádného národa, státu, jednotlivce nebo společnosti, že žádná vládnoucí moc nemá práva na moři jakkoliv panovati, že naopak obcování na moři každému jest volné, že každý může plodiny moře zužitkovati a že užívání moře a jeho obsahu obmezeno jest jedině tou výminkou, že ti, kdo moře chtí užívati, podřizují se všeobecným požadavkům práva národního, které staví veškeré samostatné státy a národy na roveň, že sami moře užívajíce jiným v tom nechtějí překážeti, když týchž výhod stejným způsobem budou nabývati. Šg.